stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รักษ์สุขภาพ รักษ์สิ่งแวดล้อม ที่บ้านเขากอย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02581
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 132,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสุวัฒน์ ชูเกิด
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายเสณี จ่าวิสูตร
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขากอย หมู่ที่ 3 ตำบลเขาพระทอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 7.9651578609698,99.913563206824place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 27 มี.ค. 2558 53,275.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 28 มี.ค. 2558 8 พ.ย. 2558 66,475.00
3 20 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 13,200.00
รวมงบประมาณ 132,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญเกิดความตระหนักในผลกระทบต่อแม่น้ำลำคลอง
  1. คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมโครงการร้อยละ 80 ของคนในชุมชนทั้งหมด
  2. เด็กและเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรม อย่างน้อย 20 คน
  3. มีชุดข้อมูลเรื่องคลองเขากอย จำนวน 1 ชุด
  4. มีเวทีเรียนรู้ข้อมูลจำนวน 1 ครั้ง
2 เพื่อหนุนเสริมให้คนในชุมชนสำนึกถึงการใช้วิถีชีวิตแบบเดิมในอดีตโดยมีกลุ่มเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มเป้าหมายที่ต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
  1. เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมดำเนินงานกิจกรรมอย่างน้อยจำนวน 20 คน
  2. มีแผนที่ลำคลองเขากอย จำนวน 1 ชุด
  3. มีพื้นที่ผลิตอาหาร จำนวน 3 จุด
3 เพื่อฟื้นฟูกลไกในการจัดการและบริหารทรัพยากรธรรมชาติรวมถึงมีการคิดค้นกิจกรรมจากบรรพบุรุษที่ใช้ชีวิตประจำวันในอดีตกลับมาศึกษา
  1. มีกลไกสภาผู้นำชุมชนในการจัดการบริหารชุมชน จำนวน 20 คน
  2. มีข้อมูล มีแผนงานในการบริหารจัดการชุมชน จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีระบบ จำนวน 1 ชุด
  3. มีกฎ มีกติกาชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนเอง
4 การติดตามประเมินผล

จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.