stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ คนสามวัยใส่ใจสุขภาวะชุมชนบ้านทุ่งใหญ่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02582
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 211,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาวณฐกานต์ เพชรสุวรรณ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอานัติ หวังกุหลำ
พื้นที่ดำเนินการ ม. 5 บ้านทุ่งใหญ่ ตำบลบ้านนา อำเภอจะนะ
ละติจูด-ลองจิจูด 6.9172246949719,100.75681686401place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2557 15 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2557 15 มี.ค. 2558 84,600.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2558 19 พ.ย. 2558 105,750.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 21,150.00
รวมงบประมาณ 211,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง โดยทำหน้าที่เป้นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน ติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ

 • เกิดสภาเด็กและเยาวชน มีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน

 • มีสภาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ที่ขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนและสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชน

 • สภาผู้นำชุมชนผู้ใหญ่ สภาเด็กและเยาวชน ติดตามและประเมินผลโครงการและมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

 • ร้อยละ 60 ของคนในชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

 • เด็กและเยาวชนสามารถดำเนินกิจกรรมที่สร้างสรรค์

 • เด็กและเยาวชนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

 • สามารถทำงานเป็นทีมและมีส่วนร่วม

2 2.เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญและมีความตระหนักในปัญหาของชุมชน

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • เด็กและเยาวชนรู้และเข้าใจทุนและสภาพปัญหาของชุมชน
 • เด็กและเยาวชนมีความสามารถในการจัดกิจกรรม การสื่อสารที่สร้างสรรค์

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ - ร้อยละ 60 ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมายได้รับการพัฒนามีศักยภาพ

3 3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์และการดูแลสุขภาพระหว่าง กลุ่มเด็กเยาวชน ผู้ปกครอง และผู้สูงอายุ

ตัวชี้วัดเชิงประมาณ

 • ร้อยละ 50 ของเยาวชนกลุ่มเป้าหมาย มีสัมพันธ์ภาพที่ดีต่อกัน คนในชุมชน ผู้นำชุมชน และผู้นำกลุ่มต่างๆ

 • ร้อยละ 50 คนในชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทำกิจกกรรมต่างๆ

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ

 • คนในชุมชนมีทัศนคติที่ดีต่อกัน
 • คนในชุมชนยอมรับฟัง ความคิดเห็นของคนอื่นมากขึ้น และมีส่วนร่วมในการจัดกระบวนการเรียนรู้ต่างๆ ในชุมชน
4 การบริหารจัดการโครงการ

สามารถบริหารจัดการโครงการได้ตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ตามระบบ pdca โดยมีการทำ ARR อยู่เป็นระยะเพื่อพัฒนาการบริหารโครงการอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.