stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรกรบ้านบางไทรนนท์ร่วมใจลดภัยสารเคมี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02585
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 186,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอวยศรี รัตนมณี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางไทรนนท์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2558523577479,100.17301060263place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 74,560.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 31 ต.ค. 2558 93,200.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 18,640.00
รวมงบประมาณ 186,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกร ที่ใช้สารเคมีมีการป้องกันตนเองและลดการสัมผัสสารเคมีโคยตรง

1.1 ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวขายมีความรู้และความตระหนักในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่า 50 ครัวเรือน

1.2. ครัวเรือนที่ใช้สารเคมีในการปลูกผักสวนครัวเก็บวัสดุหรือขยะพิษในหลุมขยะพิษของชุมชนไม่น้อยว่า 50 ครัวเรือน

1.3. ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย

1.4. มีหลุมเก็บขยะพิษในชุมชน อย่างน้อย 3 หลุม

2 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีโดยปลูกผักปลอดสารพิษเป็นแปลงต้นแบบเกิดกลไกให้เกษตรกรที่ปลูกขายได้มาเรียนรู้

2.1ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกผักสวนครัวไว้รับประทานไม่น้อยกว่า 30 ครัวเรือน

2.2. ครัวเรือนที่ปลูกผักไว้รับประทานใช้น้ำหมักชีวภาพแทนการใช้สารเคมี 100%ของกลุ่มเป้าหมาย

2.3. มีแปลงผักสวนครัวปลอดสารพิษต้นแบบขนาด 5X10 เมตร ไม่น้อยกว่า 30 แปลงในชุมชน

3 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

1.จำนวนครั้งที่เข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส.มอ

2.การติดตามในพื้นที่

3.รายงานสรุปโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.