stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ข้างถนนกินได้สร้างรายได้บ้านในถุ้ง(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02587
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 206,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางอารีย์ โต๊ะกานี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในถุ้ง หมู่ที่ 5 ต.ท่าศาลา อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6447425319651,99.9477446079place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 16 เม.ย. 2558 82,600.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 17 เม.ย. 2558 17 ต.ค. 2558 103,250.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 20,650.00
รวมงบประมาณ 206,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนปรับเปลี่ยนความคิดจากการนำขยะไปทิ้งมาเป็นการคัดแยกขยะ นำมาทำปุ๋ยหมักเพื่อใช้และจำหน่าย เพิ่มรายได้ให้ครอบครัว

1.1 คนในชุมชนสามารถนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมัก ร้อยละ 60 1.2 คนในชุมชนเปลี่ยนพฤติกรรมการทิ้งขยะถูกต้อง ร้อยละ 70 1.3 คณะกรรมการร่วมกันติดตามประเมินผลการจัดการขยะในท่ประชุมทุกครั้ง 1.4 ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าใจการดำเนินงานในโครงการร้อยละ 95

2 เพื่อเพิ่มเส้นทางข้างถนนกินได้ให้มีระยะทางมากขึ้นและนำผลผลิตจากผักสวนครัวและน้ำหมักปุ๋ยในครัวเรือนแจกจ่ายและจำหน่ายสร้างรายได้ให้คนในชุมชน

2.1 ข้างไหล่ทางถนนที่เป็นแหล่งทิ้งขยะ กลายเป็นข้างถนนกินได้ ร้อยละ 80

2.2 ชุมชนมีผักสวนครัว(ปลอดสารพิษ) บริโภค โดยไม่ต้องซื้อ ร้อยละ 60

2.3 ชุมชนมีรายได้จาก การขายน้ำหมักปุ๋ยในครัวเรือน และผักข้างถนน ร้อยละ 50

3 เพื่อให้เกิดกติกาชุมชน และมีข้อบัญญัติของท้องถิ่นเรื่องการพัฒนาสิ่งแวดล้อมให้เอื้อต่อสุขภาพดีของชุมชน

3.1 มีกติกาการจัดการขยะของหมู่บ้าน

3.2 มีคณะกรรมการชุมชนชุดติดตามการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ

4 เพื่อบริหารจัดการและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส. หรือ สจรส.มอ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.