directions_run

ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพของชุมชนทรัพย์อนันต์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02590
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 ตุลาคม 2557 - 20 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 168,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางวงเดือน ศรีสุเทพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทรัพย์อนันต์ หมู่ที่ 2 ต.ทรัพย์อนันต์ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.628216112539,99.145345687866place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 20 ต.ค. 2557 20 มี.ค. 2558 67,275.00
2 21 มี.ค. 2558 20 ก.ย. 2558 21 มี.ค. 2558 20 พ.ย. 2558 84,075.00
3 21 ก.ย. 2558 20 พ.ย. 2558 16,800.00
รวมงบประมาณ 168,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชนให้มีความปลอดภัย
  1. เกิดกลุ่มรักษ์ทรัพย์อนันต์
  2. มีมาตรการชุมชนในการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน
  3. แกนนำชุมชนเข้าร่วมประชุมและสามารถจัดการสิ่งแวดล้อมได้ร้อยละ60
2 เพื่อสนับสนุนและเพิ่มขีดความสามารถของครัวเรือนให้มีความปลอดภัยจากมลพิษที่เป็นควันดำและน้ำเสีย
  1. ครัวเรือนสามารถป้องกันตนเองจากมลพิษโดยภูมิปัญญาท้องถิ่นได้
  2. เกิดศูนย์เรียนรู้เกษตรพอเพียงที่ปลอดภัย
  3. ชุมชนมีการจัดระเบียบในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัวและชุมชนได้อย่างปลอดภัย
3 เพื่อพัฒนาและติดตามโครงการ

1.มีการพัฒนาและติดตามโครงการ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.