directions_run

เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนบ้านใหม่รักครอบครัวไม่เมามัวยาเสพติดเพื่อความเข็มแข็งของชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02621
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 ตุลาคม 2557 - 15 พฤศจิกายน 2558
งบประมาณ 147,950.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสอีด เพ็ชร์เนียม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายตรา เหมโคกน้อย
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่5 ตำบลควนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสตูล
ละติจูด-ลองจิจูด 6.770378712226,99.940627031028place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2557 15 มี.ค. 2558 15 ต.ค. 2557 25 มี.ค. 2558 59,180.00
2 16 มี.ค. 2558 15 ก.ย. 2558 26 มี.ค. 2558 15 พ.ย. 2558 73,975.00
3 16 ก.ย. 2558 15 พ.ย. 2558 14,795.00
รวมงบประมาณ 147,950.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้และมีภูมิต้านต่อปัญหายาเสพติด
  1. คณะทำงานประชุมร่วมกันทุกเดือน ร้อยละ 80
  2. คณะทำงานที่เป็นกลุ่มแกนนำเรียนรู้เรื่องการเอาใจใส่แก่เยาวชน จำนวน 30 คน
2 เพื่อสร้างแบบแผนกิจกรรมสร้างสรรค์ สร้างความสุขให้เด็กและผู้ปกครอง ลดช่องว่างระหว่างผู้ปกครองกับเด็กร่วมถึงลดความเสี่ยงที่เยาวชนจะเข้าหายาเสพติด

1.มีปฏิทินแผนกิจกรรมชุมชน 2.มีการทำกิจกรรมร่วมกันของคนภายในชุมชนทั้งเด็ก ผู้ปกครอง ผู้นำชุมชน ฯลฯ 3.อาสาสมัครมีความรู้การเข้าถึงเยาวชนและรู้จักเอาใจใส่ต่อเยาวชนร้อยละ 80 4.มีคณะกรรมการและอาสาสมัครหรือ อ.ส.มและแกนนำกลุ่มบ้าน ร่วมติดตามการเยี่ยมเยียนผู้ปกครองเยาวชนที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มที่ติดยาเสพติดไปแล้ว
5.มีเยาวชนตัวอย่าง และบ้านต้นแบบมาแลกเปลี่ยนความรู้ ร้อยละ 80 6.อ.ส.มหรือเจ้าหน้าที่ร.พ.ส.ตมีการร่วมเวทีประเมินผลทุกครั้ง ร้อยละ 80 7.เกิดชุดความรู้คืนสู่ธรรมชาติบ้านใหม่และขยายผลได้ 1 ชุด 8.เกิดต้นแบบเยาวชนของชุมชน 2 แบบ 9.ประชาชนในหมู่บ้านร่วมเวทีเรียนรู้ ชุดความรู้การหลีกเลี่ยงยาเสพติดร้อยละ 80

3 เพื่อการบริหารจัดการ และการติดตามประเมิณผลโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส และ สจรส.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.