stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กลองยาวเกษตรอินทรีย์ บ้านสาคูเหนือ(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02622
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 พฤศจิกายน 2557 - 15 ธันวาคม 2558
งบประมาณ 147,560.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นายสมพงศ์ กลอนสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 10 บ้านสาคูเหนือ ตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2827787949271,99.98071750626place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 พ.ย. 2557 15 เม.ย. 2558 15 พ.ย. 2557 15 เม.ย. 2558 59,030.00
2 16 เม.ย. 2558 15 ต.ค. 2558 16 เม.ย. 2558 15 ธ.ค. 2558 73,780.00
3 16 ต.ค. 2558 15 ธ.ค. 2558 14,750.00
รวมงบประมาณ 147,560.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาการเกษตรอินทรีย์ตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง
  • ครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 50 เกิดการเรียนรู้การทำการเกษตรปลอดสารพิษ
  • แหล่งน้ำในชุมชนได้รับการดูแล เฝ้าระวัง ในกิจกรรมอย่างน้อย 1 กิจกรรม
  • ผัก/ผลิตผลทางการเกษตรได้รับการตรวจรับรองจากชุมชน ร้อยละ 100
  • ครัวเรือนอย่างน้อย ร้อยละ 50 มีการจัดทำบัญชีต้นทุนอาชีพ
2 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดีทั้ง กาย จิต สังคม และปัญญา
  • ร้อยละ 70 ของประชากรวัยทำงาน 25-55 ปีพบสารเคมีตกค้างในระดับปกติ
  • ผู้ป่วยโรคเบาหวานและความดันเพิ่มขึ้นไม่เกินร้อยละ 2 ของผู้ป่วย(รายใหม่)
  • ผู้สูงอายุและคนสามวัย ร้อยละ 100 เข้าร่วมกิจกรรมกลองยาว
3 เพื่อการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส มอ

4 เพื่อดำเนินงานสภาผู้นำที่ต่อเนื่องและเข้มแข็ง

มีเครือข่ายและจำนวนสมาชิกสภาผู้นำเพิ่มขึ้นร้อยละ 80 ของจำนวนสภาผู้นำเดิม

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.