ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)

รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02625
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มกราคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
งบประมาณ 116,500.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี วางกลอน
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3706694120323,99.932514354602
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ม.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 20 ม.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 46,600.00
2 21 พ.ค. 2558 20 ส.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 58,300.00
3 21 พ.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 11,600.00
รวมงบประมาณ 116,500.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเป็นการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 และการขับเคลื่อนโครงการโดยสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการ 20 คน

1.1 เกิดหลักสูตรการดำเนินงานครอบครัวต้นแบบของบ้านมะม่วงขาว ต้นแบบการปลอดหนี้สินและการมีสุขภาพดี การวิเคราะห์หนี้สิน รายรับรายจ่ายภาคครัวเรือน

1.2 เกิดแนวทางการดำเนินงานสร้างครอบครัวเรียนรู้ 4 โซนละ 15 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่

1.3 มีการขับเคลื่อนโครงการโดยสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการ 20 คน

2 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดโรค

2.1 เกิดกลุ่มผักปลอดสารพิษ/ผักอินทรีย์ในชุมชน อย่างน้อย 1 กลุ่ม

2.2 เกิดจุดรวบรวม กระจายผลผลิตผักปลอดสารพิษในชุมชน 1 จุด

2.3 เกิดกลุ่ม/จุดออกกำลังกายในพื้นที่ 1 กลุ่ม/จุด

2.4 โรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมาเที่ยบเวลาเดียวกันไม่ตำกว่า ร้อยละ 10

3 เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนวิธีแก้หนี้แก้จน ในโรงเรียน ปลอดโรคปลอดหนี้

3.1 เกิดโรงเรียนปลอดโรคปลอดหนี้ เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และเป็นศูนย์เรียนรู้แก้หนี้แก้จน อย่างน้อย 1 แห่ง

4 เพื่อเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเทศบาลตำบลนาสารในกิจกรรม ชุมชนสีเขียว เป็นชุมชนที่บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษในผักที่ชาวบ้านปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมี ของบ้านมะม่วงขาว

4.1 เพื่อเกิดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป้าหมาย อย่างน้อย 90 % ของชุมชนในหมู่บ้าน ต่อเนื่องโดยท้องถิ่น

5 เพื่อสร้างสภาพผู้นำชุมชน บ้านมะม่วงขาว

5.1 เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านมะม่วงขาว จำนวน 1 คณะ มีโครงสร้างและแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจน

6 เพื่อการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส มอ.

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
23 ม.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 1 20 1,000.00 1,000.00
30 ม.ค. 58 ถอดบทเรียนจากครอบครัวต้นแบบ 100 12,500.00 12,500.00
5 ก.พ. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 2 20 1,000.00 1,000.00
13 ก.พ. 58 จัดทำหลักสูตรครัวเรือนครั้งที่ 1 20 3,500.00 3,500.00
20 ก.พ. 58 จัดทำหลักสูตรครัวเรือนครั้งที่ 2 20 3,500.00 3,500.00
27 ก.พ. 58 จัดทำหลักสูตรครัวเรือนครั้งที่ 3 20 3,500.00 3,500.00
5 มี.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 3 20 1,000.00 1,000.00
6 มี.ค. 58 คณะกรรมการประชุมร่วมกับภาคีอื่น ๆ ประชาพิจารณ์หลักสูตร 40 5,000.00 5,000.00
20 มี.ค. 58 นำหลักสูตร "ปลอดโรคปลอดหนี้" สู่การปฏิบัติโซนที่ 1 15 2,000.00 2,000.00
27 มี.ค. 58 นำหลักสูตร "ปลอดโรคปลอดหนี้" สู่การปฏิบัติโซนที่ 2 15 2,000.00 2,000.00
3 เม.ย. 58 นำหลักสูตร "ปลอดโรคปลอดหนี้" สู่การปฏิบัติโซนที่ 3 15 2,000.00 2,000.00
5 เม.ย. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 4 20 1,000.00 1,000.00
10 เม.ย. 58 นำหลักสูตร "ปลอดโรคปลอดหนี้" สู่การปฏิบัติโซนที่ 4 15 2,000.00 2,000.00
19 เม.ย. 58 ประชุมตั้งกลุ่มผักปลอดสารพิษ ชุมชนบ้านมะม่วงขาว 100 11,000.00 11,000.00
5 พ.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 5 20 1,000.00 1,000.00
27 มิ.ย. 58 สร้างจุดสาธิต รวบรวม กระจายผลิตผลปลอดสารพิษในชุมชน 100 8,000.00 8,000.00
3 ก.ค. 58 จัดมหากรรมสร้างสุขภาพครั้งที่ 1 100 6,500.00 6,500.00
4 ก.ค. 58 จัดทำป้ายรณรงค์เขตปลอดบุหรี่ 2 1,000.00 1,000.00
5 ก.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 6 20 1,000.00 1,000.00
6 ก.ค. 58 ตรวจหารสารเคมี ตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ ตรวจหาระดีฃับน้ำตาลในเลือด ครั้งที่ 1 100 7,500.00 7,500.00
2 ส.ค. 58 อบรมการออกกำลังกาย และตั้งกลุ่มการออกกำลังกายในชุมชน 100 10,500.00 10,500.00
5 ส.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 7 20 1,000.00 1,000.00
4 - 6 ก.ย. 58 ร่วมงานคนใต้สร้างสุข ปี 2558 3 3,440.00 3,440.00
5 ก.ย. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 8 20 1,000.00 1,000.00
5 ต.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 9 20 1,000.00 1,000.00
14 พ.ย. 58 จัดมหากรรมสุขภาพครั้งที่ 2 100 6,500.00 6,500.00
6 ธ.ค. 58 ประชุมกรรมการเตรียมจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ครั้งที่ 10 20 1,000.00 1,000.00
19 ธ.ค. 58 ตรวจหารสารเคมี ตรวจน้ำตาลในเลือด ตรวจสุขภาพผู้งสูงอายุ ครั้งที่ 2 100 7,500.00 7,500.00
22 ม.ค. 59 เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คืนข้อมูลให้ชุมชน 70 6,560.00 6,560.00
19 ก.พ. 59 ล้างอัดภาพ จัดทำรูปเล่ม ฉบับสมบรูณ์ คืนเงินค่าเปิดบัญชี 2 2,000.00 2,500.00
รวม 1,237 116,500.00 30 117,000.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2557 18:36 น.