directions_run

ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลอดโรคปลดหนี้ด้วยวิถีพอเพียงบ้านมะม่วงขาว(ต่อยอด)
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 57-02625
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 20 มกราคม 2558 - 20 กุมภาพันธ์ 2559
งบประมาณ 116,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางปราณี วางกลอน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านมะม่วงขาว หมู่ที่ 4 ตำบลนาสาร อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3706694120323,99.932514354602place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 20 ม.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 20 ม.ค. 2558 20 พ.ค. 2558 46,600.00
2 21 พ.ค. 2558 20 ส.ค. 2558 21 พ.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 58,300.00
3 21 พ.ค. 2558 20 ก.พ. 2559 11,600.00
รวมงบประมาณ 116,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อเป็นการจัดการความรู้ด้านเศรษฐกิจพอเพียง ต่อเนื่องจากการดำเนินงานโครงการปีที่ 1 และการขับเคลื่อนโครงการโดยสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการ 20 คน

1.1 เกิดหลักสูตรการดำเนินงานครอบครัวต้นแบบของบ้านมะม่วงขาว ต้นแบบการปลอดหนี้สินและการมีสุขภาพดี การวิเคราะห์หนี้สิน รายรับรายจ่ายภาคครัวเรือน

1.2 เกิดแนวทางการดำเนินงานสร้างครอบครัวเรียนรู้ 4 โซนละ 15 ครัวเรือน ครอบคลุมพื้นที่

1.3 มีการขับเคลื่อนโครงการโดยสภาผู้นำชุมชน คณะกรรมการ 20 คน

2 เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพดี ปลอดโรค

2.1 เกิดกลุ่มผักปลอดสารพิษ/ผักอินทรีย์ในชุมชน อย่างน้อย 1 กลุ่ม

2.2 เกิดจุดรวบรวม กระจายผลผลิตผักปลอดสารพิษในชุมชน 1 จุด

2.3 เกิดกลุ่ม/จุดออกกำลังกายในพื้นที่ 1 กลุ่ม/จุด

2.4 โรคไข้เลือดออกลดลงจากปีที่ผ่านมาเที่ยบเวลาเดียวกันไม่ตำกว่า ร้อยละ 10

3 เพื่อสร้างหลักสูตรการเรียนการสอนวิธีแก้หนี้แก้จน ในโรงเรียน ปลอดโรคปลอดหนี้

3.1 เกิดโรงเรียนปลอดโรคปลอดหนี้ เป็นที่ศึกษาหาความรู้ และเป็นศูนย์เรียนรู้แก้หนี้แก้จน อย่างน้อย 1 แห่ง

4 เพื่อเกิดการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องโดยเทศบาลตำบลนาสารในกิจกรรม ชุมชนสีเขียว เป็นชุมชนที่บริโภคผักที่ปลอดภัยจากสารพิษในผักที่ชาวบ้านปลูกเองโดยไม่ใช้สารเคมี ของบ้านมะม่วงขาว

4.1 เพื่อเกิดการดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวเป้าหมาย อย่างน้อย 90 % ของชุมชนในหมู่บ้าน ต่อเนื่องโดยท้องถิ่น

5 เพื่อสร้างสภาพผู้นำชุมชน บ้านมะม่วงขาว

5.1 เกิดสภาผู้นำชุมชนบ้านมะม่วงขาว จำนวน 1 คณะ มีโครงสร้างและแผนในการดำเนินงานที่ชัดเจน

6 เพื่อการบริหารจัดการโครงการและติดตามผลการดำเนินโครงการ

จำนวนครั้งในการเข้าร่วมกิจกรรมกับ สสส หรือ สจรส มอ.

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2557 18:36 น.