stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ พลังชุมชนร่วมรักษ์ป่าชายเลนบ้านบางค้างคาว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03789
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 209,825.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย เสถียร ทิพย์ทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 082-4245700
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายวิสุทธิ์ ทองย้อย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางค้างคาว หมู่ที่4 ต.เขาไม้แก้ว อ.สิเกา จ.ตรัง 92150
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6639538734846,99.274671077728place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 83,930.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 104,910.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,985.00
รวมงบประมาณ 209,825.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนให้สมบูรณ์ขึ้นและลดการถูกทำลาย
 1. พื้นที่ป่าชายเลนมีความสมบูรณ์ขึ้น วัดจากรายงานการสำรวจป่าชายเลน ว่ามีการเพิ่มขึ้นของสัตว์น้ำในป่าชายเลนอย่างน้อยร้อยละ 10 และพันธุ์ไม้ในป่าชายเลนมีความหลากหลายขึ้น
 2. พื้นที่ป่าชายเลนถูกทำลายน้อยลง วัดจากรายงานการสำรวจป่าชายเลน ว่ามีพื้นที่ป่าที่โล่งเตียนจากการถูกทำลายลดลงอย่างน้อยร้อยละ 30 ของพื้นที่ป่าชายเลนที่เสื่อมโทรม(โล่งเตียน)
2 เพื่อให้คนในชุมชนเกิดจิตสำนึกเรื่องการอนุรักษ์และร่วมกันฟื้นฟูระบบนิเวศป่าชายเลนและตระหนักถึงความสำคัญของปัญหาสิ่งแวดล้อมในชุมชน
 1. ตัวแทนครัวเรือนอย่างน้อยร้อยละ 40เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆอย่างเข้าใจ เกี่ยวกับการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลน
 2. มีการรวมตัวกันเพื่อช่วยกันหาต้นเหตุของปัญหาและร่วมกันแก้ไขอย่างจริงจังอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้ชาวชุมชนร่วมกันกำหนดกฏระเบียบของชุมชนเอง ในการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า
 1. เกิดกฏชุมชนในเรื่องการใช้ทรัพยากรในป่าชายเลน และมีคณะทำงานโดยคนในชุมชนร่วมกันดูแลเอง มีการแบ่งโซนการใช้สอยป่าชายเลนชัดเจน
5 เพื่อให้เกิดกลุ่มเยาวชน และแกนนำจากกลุ่มต่างในชุมชน ร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศในป่าชายเลนในชุมชนและมีทีมเฝ้าระวังรักษาป่าชายเลนของชุมชน
 1. มีคณะกรรมการป่าชายเลนชุมชน 1 ชุด ที่มาจากตัวแทนกลุ่มต่างๆภายในชุมชน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาไม้แก้ว ตัวแทนกลุ่มอาชีพ ผู้นำศาสนา ตัวแทนคณะกรรมการหมู่บ้าน ประชุมกันอย่างต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้งเพื่อร่วมรับรู้ข่าวสารและร่วมเสนอแนะการแก้ปัญหาต่างๆในชุมชน
 2. มีการประชุมร่วมระหว่างแกนนำกลุ่มต่างๆในชุมชนจำนวน 30 คน เดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีกลุ่มเยาวชนร่วมทำกิจกรรมการอนุรักษ์อย่างน้อย 55 คน
 4. มีทีมเฝ้าระวังการลักลอบทำลายป่าชาย ออกตรวจพื้นที่ทุก 2 เดือน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:32 น.