directions_run

ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนฝาละมีเข้มแข้งครอบครัวอบอุ่นด้วยวิถีพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03979
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 178,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นส. นิยม ณ พัทลุง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074699311,086 – 2991723
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านฝาละมี หมู่ที่ 1 ต.ฝาละมี อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.3071334447308,100.3516960144place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 19 ก.พ. 2559 71,480.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 20 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 89,350.00
3 16 ส.ค. 2559 16 ต.ค. 2559 17,870.00
รวมงบประมาณ 178,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ด้วยวิถีเกษตรพอเพียง
 1. ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จากการทำอาชีพเสริม ประมาณ ร้อยละ 20 (70 ครัวเรือน จาก 368 ครัวเรือน)
 2. ร้อยละ100 ของครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการมีการจัดทำบัญชีครัวเรือน และเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์
 3. ครัวเรือนลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ เพื่อ ลดรายจ่าย มากกว่า 20 ครัวเรือน
2 เพื่อให้ประชาชนและกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถลดรายจ่ายภายในครัวเรือน
 1. ชุมชนมีกลุ่มอาชีพเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง จำนวน 5 กลุ่มได้แก่
 • ผักปลอดสารพิษเพื่อปลูกผักใช้ประกอบอาหารสำหรับกินเองในครัวเรือนจำนวน 70 ครัวเรือน

 • กลุ่มเพาะเห็ดเพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับกินเองในครัวเรือนจำนวน 50 ครัวเรือน

  • กลุ่มเลี้ยงสัตว์(ไก่ไข่ /เลี้ยงปลา/เลี้ยงกบ)ในครัวเรือนเพื่อใช้ประกอบอาหารสำหรับกินเองในครัวเรือนจำนวน 50 ครัวเรือน
 • กลุ่มออมทรัพย์เพื่อส่งเสริมการออมทรัพย์ในครัวเรือน จำนวน 50 ครัวเรือน

 • กลุ่มผลิตภัณฑ์สินค้าทดแทนใช้เองในครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย เช่น สบู่,ยาสระผม,น้ำยาล้างจาน,น้ำยาซักผ้า,น้ำยาปรับผ้านุ่มจำนวน 40 ครัวเรือน

 1. ประชาชนมีความรู้ในหลักเศรษฐกิจพอเพียง ร้อยละ 80 และสามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อลดปัญหาหนี้สินในครัวเรือน

 2. ร้อยละ70 ของครัวเรือน ของแต่ละกลุ่มอาชีพได้รับการพัฒนาศักยภาพฯ

 3. ร้อยละ100 ของครัวเรือน ที่เข้าร่วมกิจกรรมมีการจัดทำบัญชีครัวเรือนและเป็นสมาชิกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์

 4. ร้อยละ 80 ของครัวเรือนปลูกพืชสวนครัว สมุนไพร บริเวณบ้านและริมรั้ว

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสร้างเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน

1.เด็กและเยาวชน จำนวน 50 คน เกิดกระบวนการเรียนรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรปลอดสารพิษควบคู่กับการใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

2.ทุกคนในครัวเรือน ที่เข้าร่วมโครงการ ได้บริโภคอาหารที่ปลอดสารพิษ ร้อยละ 80

3.เกษตรกรสามารถผลิต/ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ในการเกษตรกรรม ร้อยละ50 ของครัวเรือน

4.ครัวเรือนมีรายจ่ายในการซื้อสารเคมีลดลง ร้อยละ 20

5.มีครอบครัวต้นแบบในการปรับเปลี่ยนทำเกษตรอินทรีย์วิถีพอเพียงอย่างน้อย 20 ครัวเรือน

5 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำ เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็งในชุมชน

1.เกิดคณะกรรมการสภาชุมชน จำนวน 1 ชุด มีการประชุม อย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

2.มีสภาชุมชน ที่ประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน คณะกรรมการชุมชนและตัวแทนจากกลุ่ม องค์กรต่างๆในชุมชน และเข้าร่วมประชุม อย่างน้อย ร้อยละ 80 ของจำนวนสมาชิกสภาชุมชน
3 กลุ่มสภาผู้นำมีการทบทวน ติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่องอย่างน้อยเดือนละ 1ครั้งจำนวน 10ครั้ง

4.ชุมชนมีแผนปฏิบัติการของชุมชน และใช้แผนชุมชน นำมาแก้ปัญหาได้ ตรงกับความต้องการของชุมชนตามแนวคิด สุขภาพดี วิถีพอเพียง 1 แผนงาน

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:39 น.