stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กล้วยเภาร่วมใจจัดการขยะสู่หมู่บ้านสุขภาวะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-04009
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 159,446.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมคิด ทองศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 06-1237-0296
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนกล้วยเภา ม.5 ต.ดอนประดู่ อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.2581789350764,100.32296821475place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 19 ก.พ. 2559 63,780.00
2 22 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 20 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 79,726.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 15,940.00
รวมงบประมาณ 159,446.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ของคนในชุมชนให้เห็นความสำคัญ/ตระหนักในผลกระทบจากขยะ และนำไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการจัดการขยะในครัวเรือน

1.ครัวเรือนในชุมชน ร้อยละ 70 มีการคัดแยกขยะได้ถูกต้อง 2. ขยะในชุมชนลดลงร้อยละ 60 3. มีกฎกติการ่วมกันในการจัดการขยะโดยชุมชน 4. มีครัวเรือนนำร่องการจัดการขยะ จำนวน 70 ครัวเรือน 5. มีธนาคารขยะ

2 มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง จำนวน 45 คน

1.มีการประชุมต่อเนื่องทุกเดือน 2.คณะกรรมการสภาผู้นำชุมชนเข้าร่วมประชุมแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 3.มีการติดตามงาน เก็บข้อมูล แก้ไขปัญหา ประเมินผล และคุยปัญหาอย่างหลากหลาย

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4

 

5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 14:50 น.