stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โคกทรายเกษตรอินทรีย์สร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03999
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 175,040.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นรา แก้วรักษ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,089-2937315
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ ประเทือง อมรวิริยะชัย
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนโคกทราย หมู่ 5 ต.ดอนทราย อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.23750469505,100.314697623place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 70,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 87,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,500.00
รวมงบประมาณ 175,040.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

ปริมาณการใช้สารเคมีลดลงร้อยละ 60

2 เพื่อสร้างการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความตระหนักในผลกระทบของการใช้สารเคมีในการเกษตรและนำไปสู่การลดละเลิกและหันกลับมาทำและใช้เกษตรอินทร
 1. มีชุดข้อมูลเรื่องการใช้และผลกระทบต่อการใช้สารเคมีในการเกษตร จำนวน 1 ชุด
 2. มีคนในชุมชนเข้าร่วมกระบวนการเรียนรู้ข้อมูลและการคืนข้อมูลการใช้สารเคมีและผลกระทบ ต่อคนในชุมชน เป็นเด็กนักเรียนในโรงเรียนบ้านโคกทราย ชั้น ป.4-6 จำนวน 72 คน ตัวแทนครัวเรือนในชุมชน 224 ครัวเรือน
 3. มีข้อมูลเรื่องผลการตรวจอาหารย้อนหลัง ผลการตรวจหาปริมาณสารเคมีปนเปื้อนในเลือดที่ผ่านมา ชนิดปริมาณ พฤติกรรมการใช้สารเคมีในการเกษตร ผลกระทบต่อดิน ต่อน้ำในชุมชน
 4. ใช้ข้อมูลเหล่านี้มาเพื่อให้คนในชุมชนได้เรียนรู้เพื่อสร้างความตระหนักในผลกระทบและพิษภัยของสารเคมีฯ เพื่อให้คนกลัวและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อหนุนเสริมให้คนในชุมชนและเด็กในโรงเรียนทำและใช้เกษตรอินทรีย์
 1. มีมาตรการทางสังคมอย่างน้อย 2 เรื่อง
 2. มีแปลงนาอินทรีย์สาธิตในชุมชน อย่างน้อย 4 แปลง
 3. มีการทำแปลงผักสาธิตในโรงเรียน อย่างน้อย 3 แปลง
 4. มีกลุ่มทำน้ำหมักชีวภาพ 1 กลุ่ม
5 เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการชุมชนให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนำไปสู่การมีความสามารถจัดการตนเองของชุมชนได้มากขึ้น
 1. มีคณะทำงาน อย่างน้อย 20 คน
 2. คณะทำงานมีการประชุมทุกเดือน
 3. มีแผนชุมชน 1 แผน
 4. มีการขับเคลื่อนแผนไปสู่การปฏิบัติ
 5. มีการติดตามประเมินผล
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 15:00 น.