stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมสร้างสุขให้ชุมชน ด้วยการฟื้นเลบ้านคูขุด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03847
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 205,820.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย นิทัศน์ แก้วศรี
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-3283762
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ jimmai,wangmanee
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านคูขุด หมู่ที่ 5 ตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 90190
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4592954427227,100.41870631307place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 มี.ค. 2559 82,320.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 102,910.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,590.00
รวมงบประมาณ 205,820.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ให้คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจและตระหนักในการฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำและสิ่งแวดล้อม
 1. มีคณะทำงานจำนวน10คนได้เข้าใจรายละเอียดการดำเนินงานโครงการและคนในชุมชนมีความตั้งใจเข้ามาร่วมดำเนินงานอย่างเต็มที่ด้วยจิตอาสา ไม่น้อยกว่า 100 คน
 2. มีกระบวนการนำสู่การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรเเพื่อนำมาซึ่งการวิเคราะห์ การวางแผนดำเนินงาน
 3. มีกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมเครือข่าย และการสร้างกลุ่มเยาวชนเข้ามาขับเคลื่อนงานพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ไม่น้อยกว่า 50 คน
 4. มีมีแผนการดำเนินงานโครงการในระยะ 1 ปี ที่ชัดเจน 5.เกิดปฏิบัติการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรการจัดการเขตอนุรักษ์ฯ เช่นการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ ปีละ 2-3 คร้้ง, ธนาคารกุ้งไข่ ในเขตอนุรักษ์ฯ
 5. มีชุดข้อมูลเอกสารเผยแพร่การจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรโดยชุมชน
 6. มีกฏกติกาชุมชนในการเป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกันในการพึ่งพิง ใช้ประโยชน์อนุรักษ์ ปกป้องและพัฒนา ทรัพยากรในท้องถิ่น
2 เพื่อคนในชุมชนได้เกิดการมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้คนในชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่มกับการจัดการทรัพยากร อนุรักษ์ฟื้นฟูสัตว์น้ำในทะเลสาบเพิ่มขึ้น

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้มีมาตรฐาน ราคาสินค้าประมงที่เป็นธรรมระหว่างผู้ผลิตกับผู้บริโภค
 1. มีกลไก/กติกาในการควบคุมคุณภาพสินค้าที่ชัดเจน
 2. มีกิจกรรมที่เช่อมโยงกับการสร้าง/ยกระดับมาตฐาน/คูณภาพสินค้า ไม่ต่ำกว่า 2 คร้ัง
5 เพื่อสร้างระบบการบริหารองค์กรชุมชน ให้มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ

เกิดการพัฒนาคน กลุ่มคน และเครือข่ายได้ร่วมเรียนรู้ ดำเนินงาน ติดตาม ประเมินร่วมกันกับเครือข่่ายในและนอกชุมชนอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 15:12 น.