directions_run

รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ รู้จักจ่าย รู้จักออม ร่วมสร้างงานที่บ้านม่วงเตี้ย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03983
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 190,290.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย แวว ทับชุม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0862877725
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านม่วงเตี้ย หมู่ที่ 1 ต.แพรกหา อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6551496596892,100.02987384796place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 20 ก.พ. 2559 76,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 21 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 95,150.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,020.00
รวมงบประมาณ 190,290.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อย 24 คน
 2. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 4. การประชุมแต่ละครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆของชุมชน
 5. สภาผู้นำชุมชนได้รับการพัฒนาโดยการอบรมอย่างน้อย 1 ครั้ง
2 เพื่อสนับสนุนการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ เพิ่มการออม อย่างต่อเนื่อง
 1. มีฐานข้อมูลชุมชนที่มีรายละเอียดเศรษฐกิจ ด้านรายรับ รายจ่าย หนี้สิน
 2. มีบัญชีรายรับ รายจ่าย หนี้สินของครัวเรือนและชุมชน
 3. มีแผนปฏิบัติการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 4. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้ กลุ่มไม้ดอกไม้ประดับและการปลูกพืชปลอดสารพิษ กลุ่มทำปุ่ยหมักและน้ำหมักชีวภาพ
 5. มีการออม กับกองทุนสัจจะที่มีอยู่แล้ว
 6. มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 15:33 น.