stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้คนสำนักกอ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03981
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 174,104.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ น.ส. จริยา แก้วนพรัตน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0849679192
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสมนึก นุ่นด้วง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสำนักกอ หมู่ที่ 3 ต.ปันแต อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.83175178151,99.9688448757place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 69,650.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 87,050.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,404.00
รวมงบประมาณ 174,104.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีสภาผู้นำชุมชนที่มาจากการคัดเลือกของที่ประชุมหมู่บ้านร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านอย่างน้อย 25 คน
 2. มีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 3. มีการประชุมแต่ละครั้งจะมีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 80 %
 4. การประชุมแต่ละครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและอื่นๆของชุมชน
 5. มีการพัฒนาสภาผู้นำ
2 เพื่อการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ เพิ่มการออมกับกลุ่มที่มีในชุมชนด้วยการเรียนรู้จากสถานะเศรษฐกิจครัวเรือน
 1. มีข้อมูลรายรับรายจ่ายหนี้สินของครัวเรือนและชุมชน
 2. มีแผนปฏิบัติการเพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้
 3. มีข้อมูลบัญชีครัวเรือน
 4. มีกลุ่มอาชีพเสริมรายได้(เลี้ยงผึ้ง การเพาะเห็ด)
 5. มีการออมกับกลุ่มสัจจะ
 6. มีข้อตกลงของชุมชนเพื่อเป็นมาตรการลดรายจ่าย
 7. มีการคืนข้อมูลสู่ชุมชน
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 15:47 น.