stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมใจคืนสุขบ้านเกาะเหรียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03976
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 162,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ทิศารัตน์ เรืองพุธ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-832-5144
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ Churee,จุฑาธิป
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ 6 ต.อ่างทอง อ.ศรีนครินทร์ จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.5352114416034,99.98844981215place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 64,860.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 81,080.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,210.00
รวมงบประมาณ 162,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ ส่งเสริมการออมให้คนในชุมชน
 1. สมาชิกในชุมชน20 ครัวเรือนลดรายจ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวันและการเกษตร
 2. สมาชิกในชุมชน 36 ครัวเรือนลดรายจ่ายทั่วไปในชีวิตประจำวัน
 3. เกิดครัวเรือนต้นแบบอาหารข้างบ้าน 20 ครัวเรือน มีผัก 20 ชนิด ไม้กินต้น ไม้กินราก ไม้กิน ใบ ไม้กินผล และ ทำปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดธรรมชาติไล่แมลงทดแทนได้เพิ่มขึ้น
 4. มี16ครัวเรือนที่ลดค่าใช้จ่ายประจำและมีผักข้างบ้าน10ชนิด
 5. กองทุนเมล็ดพันธุ์พื้นบ้านและมีระเบียบข้อตกลงร่วมของชุมชน1 กองทุน
2 สร้างให้คนในชุมชนตระหนักของการใช้ชีวิตแบบพอเพียงวิถีเกษตรอินทรีย์
 1. คนในชุมชนเข้าใจและเข้าร่วมกิจกรรมร้อยละ 50
 2. มีข้อมูลรู้การทำเกษตรเคมีและพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกเปรียบเทียบการทำเกษตรอินทรีย์ลดต้นทุนเสริมรายได้ 1 ชุด
 3. มีการตรวจสารเคมีปนเปือนในเลือดและข้อมูลพฤติกรรมทำมีสารเคมีปนเปือนในเลือด
 4. คนตระหนักถึงผลกระทบต่อสุขภาพและเศรษฐกิจ ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีที่ อาหารไม่ปลอดภัย เกิดปัญหาสุขภาพ และพร้อมเข้าร่วมปรับเปลี่ยนด้วยแผนปฏิบัติการลดหนี้ มีความพอเพียงพึ่งตนเองได้ ร้อยละ 60 ของครัวเรือนของชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อเกิดสภาผู้นำเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาหมู่บ้าน จำนวน21คน มีส่วนร่วมร้อยละ 80 และมีบันทึกการประชุม
 2. เกิดคณะทำงานที่สามารถบริหารจัดการโครงการและร่วมขับเคลื่อนงานของหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพและคืนสุขได้
 3. มีกลไกการติดตามประเมินผลของชุมชน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 15:59 น.