stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรสีเขียวบ้านคลองลำหลิง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-04006
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 176,400.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ถวิล ทวีตา
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 074-603-151
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จุฑาธิป,เบจวรรณ
พื้นที่ดำเนินการ บ้านป่าพ้อหมู่ที่ 13 ตำบลตำนานอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.4278365287383,100.1268196106place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 70,560.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 88,200.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,640.00
รวมงบประมาณ 176,400.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อชุมชนปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น
 1. มีครัวเรือนปรับเปลี่ยนมาทำเกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ของชุมชน

 2. เกิดต้นแบบ 20 ครัวเรือนในการทำเกษตรอินทรีย์ ที่ทำปุ๋ยอินทรีย์ และสารสกัดธรรมชาติไล่แมลงทดแทนได้เอง ไม่ใช้เคมี 100 % เก็ลูลบเมล็ดพันธุ์ใช้เอง และปลูกผักกินเอง

 3. แปลงเรียนรู้สร้างครัวอาหารข้างบ้าน จำนวน 30 แปลง

 4. สื่อรณรงค์ร่วมสร้างชุมชนเกษตรสีเขียว

 5. การเชื่อมโยงเครือข่ายผู้ผลิตและผู้บริโภคเพื่อเพิ่มรายได้

2 เพื่อสร้างให้คนในชุมชนตระหนักเห็นความสำคัญต่อการทำเกษตรอินทรีย์ พึ่งพาตนเองได้
 1. คนในชุมชนเข้าใจและเข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 เป็นตัวแทนคนสามวัยเรียนรู้ร่วมกัน

 2. มีคณะทำงานข้อมูล 30 คน ประกอบด้วย คนสามวัย

 3. มีข้อมูลรู้การทำเกษตรเคมีและพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากภายนอกเปรียบเทียบการทำเกษตรอินทรีย์แบบพึ่งตนเอง 1 ชุด

 4. มีข้มูลการตรวจสารเคมีปนเปื้อนในเลือดและข้อมูลพฤติกรรมทำมีสารเคมีปนเปื้อนในเลือด

 5. คนตระหนักถึงของปัญหาและแผนปฏิบัติการลดหนี้ สร้างระบบเกษตรที่เอื้อต่อสุขภาพ 1 ชุด

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
 1. เกิดสภาผู้นำ1 คณะและมีคณะทำงาน 30 คน

 2. เกิดคณะทำงานที่สามารถบริหารจัดการโครงการและร่วมขับเคลื่อนงานพัฒนาหมู่บ้านได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 3. เกิดข้อตกลงของชุมชน

4.เกิดการประชุมอย่างต่อเนื่อง

5.เกิดการบันทึกการประชุมทุกครั้ง

6.มีผู้เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยร้อยละ 80

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 16:08 น.