stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรอินทรีย์บนความพอเพียง บ้านสหกรณ์
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03990
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 174,410.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุพล เกตุแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0982457402,0982457402
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จุฑาธิป ชูสง
พื้นที่ดำเนินการ บ้านสหกรณ์ ม.8 ต.นาปะขอ อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.6428336398509,100.01195065677place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 21 ก.พ. 2559 69,760.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 22 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 87,210.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 17,440.00
รวมงบประมาณ 174,410.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อลดรายจ่ายการผลิตและรายจ่ายในครัวเรือน
 1. เกษตรกรสามารถลดต้นทุนการผลิตโดยการลดใช้ปุ๋ยเคมี 70 ครัวเรือนจาก 315 ครัวเรือน
 2. เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น 70 ครัวเรือน
 3. ปลูกผักไว้เพื่อการบริโภคในครัวเรือน จำนวน 30 ครัวเรือน 4.มีการเลี้ยงสัตว์ จำนวน 20 ครัวเรือน
 4. มีการเลี้ยงผึ้ง จำนวน 20 ครัวเรือน
2 สร้างกระบวนการเรียนรู้ตระหนักถึงความสำคัญของเกษตรอินทรีย์เศรษฐกิจพอเพียงลดรายจ่าย เพิ่มรายได้
 1. มีเวทีเรียนรู้ มีคนเข้าร่วมเวทีจำนวน 150 มีครัวเรือนตัวแทนของคน 3 วัย ที่ตัดสินเข้าร่วมเป็นครัวเรือนนำร่องจำนวน 70 ครัวเรือน
 2. มีคณะทำงานข้อมูลมีส่วนร่วมของคน 3วัย 1 คณะ จำนวน 15 คน
 3. มีชุดความรู้รายรับและรายจ่ายชุมชน และชุดความรู้การทำเกษตรอินทรีย์ การลดต้นทุนการผลิต และผลกระทบจากการใช้สารเคมี 1 ชุด
 4. มีแผนครัวเรือนในการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ในระดับครัวเรือน และชุมชน 1 แผน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อสนับสนุนปฏิบัติการสร้างเกษตรตามเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน
 1. มีครอบครัวต้นแบบในการปรับเปลี่่ยนทำเกษตรอินทรียวิถีพอเพียงร้อยละ 50
 2. มีกลุ่มผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 30 ครอบครัว
 3. มีธนาคารต้นไม้และเมล็ดพันธุ์พืช และข้อตกลงร่วม
 4. มีกองทุนข้าวสารชุมชน 1 กองทุน
 5. มีกลุ่มเลียงผึ้ง 20 ครอบครัว
5 พัฒนากลไกให้เกิดสภาผู้นำ มีกฏกติกา ข้อตกลงร่วมกันในการแก้ไขปัญหาส่งเสริมคนในชุมชนให้มีส่วนร่วมสร้างชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง
 1. ประชุมสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีกฎกติกา ข้อตกลงร่วมชัดเจน1 ชุด
 3. มีบันทึกการประชุม โดยมีสมาชิกเข้าร่วมร้อยละ80
 4. มีคณะทำงานสามารถติดตามประเมินผลการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง จำนวน 30 คน
 5. มีคณะทำงานและเกิดสภาหมู่บ้านที่สามารถบริหารจัดการให้ชุมชนจัดการตนเองได้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 16:14 น.