stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อยู่ดี กินดี มีสุข บ้านทุ่งโต๊ะหย๊ะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03985
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 140,635.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ทวี เสนแก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0862863720
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ จุฑาธิป ชูสง
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 8 ตำบล โคกสัก อำเภอบางแก้ว จ้งหวัดพัทลุง
ละติจูด-ลองจิจูด 7.332502543764,100.14501571655place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 56,260.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 17 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 70,320.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,055.00
รวมงบประมาณ 140,635.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ของคนในชุมชน
 1. มีครัวเรือนที่สามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้อย่างน้อย จำนวน 50 ครัวเรือน
 2. มีครัวเรือนที่ปลูกพืชปลอดสารพิษกินเอง ทำปุ๋ยใช้เอง และร่วมกันเก็บเมล็ดพันธุ์อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
 3. มีสูตรอาหารพื้นบ้านใช้พืชผักพื้นบ้าน และมีครอบครัวทำอาหารพื้นบ้านกินเอง 50 ครอบครัว
 4. มีแปลงทดลองพืชร่วมยางอินทรีย์/เกษตรอินทรีย์ 20 ครอบครัว
2 เพื่อให้ชุมชนมีความรู้และตระหนักถึงความสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิถีสู่การพึ่งตนเองตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง และเกิดผู้นำมีศักยภาพขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
 1. คนในชุมชนได้มีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ
 2. เกิดครอบครัวในชุมชนปรับเปลี่ยนวิถีพอเพียงและหนุนเสริมการทำกิจกรรมสำเร็จตามกำหนดไว้
 3. มีแผนปฏิบัติการการปรับเปลี่ยนวิถีพอเพียงระดับครอบครัว และชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อเกษตรกรปรับเปลี่ยนทำระบบเกษรอินทรีย์เอื้อกับสุขภาวะ เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายให้ครัวเรือนและชุมชน
 1. มีการทำเกษตรอินทรีย์ที่เอื้อกับสุขภาวะ ลดต้นทุนการผลิตและเสริมรายได้ในชุมชน
 2. มีกติกาในการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตและวิถีผลิตที่เพิ่มรายได้ลดรายจ่ายทำให้ชุมชนพึ่งตนเองได้
5 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำเข้มแข็งจำนวน 30 คน
 1. มีการประชุมของสภาผู้นำเดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 มีการบันทึกการประชุม
 3. มีการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน มีการบันทึกการประชุม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 16:16 น.