stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ปลูกจิตสำนึกชุมชนบ้านในจูนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03827
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 127,000.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย คำรณ แสงศิริ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,08 7882 8523
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในจูน หมู่ที่ 15 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.8482817553525,98.798160552941place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 50,800.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 63,500.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 12,700.00
รวมงบประมาณ 127,000.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ของสภาผู้นำชุมชนให้เข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำ มีการประชุมทุกเดือน
  2. แต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการนี้
2 เพื่อส่งเสริมให้ครัวเรือนเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการใช้จ่ายสามารถลดหนี้ได้

ครัวเรือนร้อยละ60 สามารถลดหนี้ได้

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้เกิดสภาพแวดล้อมในชุมชนที่สะอาดและน่าอยู่ขึ้น
  1. ประชาชนสามารถลดต้นทุนการผลิตทางการเกษตร
  2. หมู่บ้านมีการปริมาณขยะมูลฝอยลดน้อยลง
  3. ชุมชนร่วมกันดูแลรักษาปลูกต้นไม้เพิ่มในพื้นที่เสื่อมโทรม 2000 ต้น
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 18:09 น.