รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ/กิจกรรม บ้านตรังสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03808
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 121,100.00 บาท
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จเร ขวัญราช
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.8322032726841,98.792184591214
งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 48,440.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 60,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 12,110.00
รวมงบประมาณ 121,100.00

ข้อมูลในการดำเนินโครงการ

สถานการณ์

สถานการณ์ปัญหาขนาด

สถานการณ์/หลักการและเหตุผล

 

กรอบแนวคิด

กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 0
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)

วัตถุประสงค์/เป้าหมาย

วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทสภาผู้นำชุมชนอย่างในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดหนี้
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. สมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายครัวเรือน
 1. สมาชิกมีความรู้และปรับใช้แนวคิดในการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
 2. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายได้ ร้อยละ 40
 3. ครัวเรือนลดหนี้ได้ร้อยละ 30
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. สมาชิกใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรร้อยละ 50
 2. ประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 80
 3. มีกติกาชุมชนละข้อบังคับใช้กติกาชุมชนที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

การดำเนินงาน/กิจกรรม

วันที่ชื่อกิจกรรมกลุ่มเป้าหมาย (คน)งบกิจกรรม (บาท)ทำแล้วใช้จ่ายแล้ว (บาท)
3 - 4 ต.ค. 58 ปฐมนิเทศโครงการ 2 2,000.00 3,080.00
5 - 6 ต.ค. 58 ทำป้ายสัญลักษณ์เขตปลอดบุหรี่ และป้ายโครงการ 2 1,000.00 1,000.00
25 ต.ค. 58 ประชุมชี้แจงโครงการเพื่อให้ประชาชนทราบ และจัดตั้งคณะทำงาน พร้อมจัดทำแผนชุมชน 120 10,000.00 7,713.00
7 - 8 พ.ย. 58 ลงพี้นที่สำรวจข้อมูลชุมชนก่อนดำเนินการ 30 19,200.00 6,150.00
9 ธ.ค. 58 ให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนพึ่งตนเอง 120 11,000.00 9,400.00
12 ธ.ค. 58 การประชุมร่วมกับ สสส. สจรส.ม.อ. และพี่เลี้ยงผู้ติดตาม 2 2,000.00 1,160.00
15 ธ.ค. 58 จัดทีมอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูล 15 0.00 4,240.00
22 ธ.ค. 58 ให้ความรู้เรื่องการจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 0.00 8,700.00
22 ธ.ค. 58 ถอนเงินค่าเปิดบัญชี 2 0.00 500.00
17 ม.ค. 59 พบพี่เลี้ยงเพื่อติดตามโครงการและแก้ไขการจัดทำรายงานการเงิน 2 1,000.00 1,040.00
21 ม.ค. 59 เดินทางมาพบพี่เลี้ยงเพื่อตรวจสอบเอกสารและแก้ไข 2 1,000.00 1,040.00
1 ก.พ. 59 - 30 ก.ย. 59 ประชาชนปฎิบัติการทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง 120 0.00 0.00
6 ก.พ. 59 ประชุมการจัดทำรายงานงวดที่ 1 2 2,500.00 1,040.00
29 ก.พ. 59 สร้างอาชีพเสริมเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายจัดอบรมและสาธิตการทำน้ำยาอเนกประสงค์ 75 6,950.00 3,150.00
1 - 31 มี.ค. 59 ริเริ่มให้เกิดรูปแบบของครัวเรือนในการจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 9,000.00 6,000.00
15 มี.ค. 59 คณะกรรมการติดตามการทำน้ำยาอเนกประสงค์ภายในชุมชน 75 2,000.00 1,000.00
17 มี.ค. 59 ให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะครัวเรือนครบวงจร 100 0.00 5,850.00
1 - 30 เม.ย. 59 ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือนด้วยตนเอง 120 0.00 0.00
27 พ.ค. 59 ทัศนะศึกษาพื้นที่พัฒนาหนองใหญ่พื่อเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเศรษฐกิจพอเพียง 50 15,000.00 15,650.00
27 พ.ค. 59 - 27 มิ.ย. 59 ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 0.00 0.00
27 พ.ค. 59 เพื่อส่งเสริอาชีพและลดราจ่ายในครัวเรือน 120 0.00 0.00
29 พ.ค. 59 ทำน้ำยาเอนกประสงค์ 120 200.00 0.00
1 - 30 มิ.ย. 59 ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 0.00 0.00
1 - 30 มิ.ย. 59 ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษกินเองที่บ้าน 30 0.00 0.00
10 - 21 มิ.ย. 59 ประชาชนนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้โดยการปลูกผักปลอดสารพิษ 50 2,000.00 1,200.00
14 มิ.ย. 59 อบรมให้ความรู้และสาธิตการทำปุ๋ยอินทรีย์ 90 1,000.00 6,350.00
15 ก.ค. 59 คณะกรรมการติดตามการทำปุ๋ยอินทรีย์ 10 300.00 0.00
1 - 31 ส.ค. 59 ประชาชนปลูกผักปลอดสารพิษกินเองที่บ้าน 30 0.00 0.00
1 - 31 ส.ค. 59 ประชาชนจัดทำบัญชีครัวเรือน 120 0.00 0.00
6 ส.ค. 59 รณรงค์รักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 70 10,000.00 3,750.00
1 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงติดตามการรายงานกิจกรรม 2 0.00 1,040.00
17 ก.ย. 59 ประชุมร่วมกับพี่เลี้ยงตรวจเอกสารการเงิน 2 0.00 1,040.00
18 - 19 ก.ย. 59 จัดทำรายงานและปิดโครงการ งวดที่ 2 2 1,040.00 1,040.00
24 ก.ย. 59 ฝึกอบรมอาชีพเสริมด้านการจักรสาน 40 4,350.00 5,420.00
3 - 5 ต.ค. 59 ประชุมงานสร้างสุขภาคใต้ 2 460.00 3,000.00
7 ต.ค. 59 ภาพถ่ายกิจกรรม และการจัดทำรายงานฉบับสมบูรณ์ 2 2,000.00 0.00
7 ต.ค. 59 จัดเวทีนำเสนอผลงานและปิดโครงการพร้อมมอบรางวัลผู้ที่ลดละเลิกเหล้าบุหรีและบัญชีครัวเรือนดีเด่น 120 17,100.00 15,000.00
รวม 2,129 121,100.00 37 114,553.00
วิธีดำเนินการ (บรรยายเพิ่มเติม)

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบโดย จเร ขวัญราช จเร ขวัญราช เมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 18:11 น.