stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านตรังสร้างสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03808
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 121,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย จเร ขวัญราช
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-8871046,087-8871046
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านตรัง หมู่ที่ 12 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.8322032726841,98.792184591214place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 48,440.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 60,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 12,110.00
รวมงบประมาณ 121,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมบทบาทสภาผู้นำชุมชนอย่างในการนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้เพื่อลดหนี้
 1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
 2. สมาชิกร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงและเรื่องอื่นๆของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมอาชีพและลดรายจ่ายครัวเรือน
 1. สมาชิกมีความรู้และปรับใช้แนวคิดในการลดรายจ่าย-เพิ่มรายได้
 2. สมาชิกมีรายได้เพิ่มขึ้นและลดรายจ่ายได้ ร้อยละ 40
 3. ครัวเรือนลดหนี้ได้ร้อยละ 30
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อส่งเสริมการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. สมาชิกใช้สารอินทรีย์ในการเกษตรร้อยละ 50
 2. ประชาชนสามารถคัดแยกขยะและนำมาใช้ประโยชน์ได้ร้อยละ 80
 3. มีกติกาชุมชนละข้อบังคับใช้กติกาชุมชนที่ชัดเจนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 18:11 น.