stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ซุปเปอร์มาร์เก็ตธรรมชาติ บ้านปะติมะ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03812
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 116,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สุวรรณดี เทียมทัน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 09 3675 6852,09 3675 6852
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางเบญจา รัตนมณี
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปะติมะ หมู่ที่ 14 ตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 9.8432908785516,98.798059299626place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 ก.พ. 2559 46,600.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 58,250.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 11,650.00
รวมงบประมาณ 116,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อส่งเสริมสภาผู้นำชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีการประชุมเรื่องการบริหารจัดการชุมชนทุกเดือน
 2. ร้อยละ 80 ของสมาชิกสภาผู้นำชุมชนเข้าร่วม
 3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อทำให้สมาชิกในชุมชนมีความตระหนักในการใช้ทรัพยากรป่าไม้อย่างคุ้มค่าและลดการใช้สารเคมี ?
 1. ครัวเรือนลดการใช้สารเคมีลงร้อยละ 50
 2. ครัวเรือนปลูกไม้ยืนต้นแซมในพืชเชิงเดี่ยว ร้อยละ 50
 3. ครัวเรือนในชุมชนปลูกผักสวนครัวกินเองตามวิถี ร้อยละ 80
4 เพื่อส่งเสริมให้เกิดกลไกการดำเนินงานที่เข้มแข็ง ?
 1. คนในชุมชนปฏิบัติตามกติกาชุมชน
 2. ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานอื่น
 3. แลกเปลี่ยนเรียนรู้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 18:13 น.