directions_run

ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนเขาเจดีย์-ตลาดใน ห่วงใยสุขภาพและสิ่งแวดล้อมด้วยวิถีพอเพียง ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03821
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 141,050.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย พิเชษฐ์ ศรีสดใส
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0937260753,0937260753
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสมใจ ด้วงพิบูลย์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเขาเจดีย์ - ตลาดในหมู่ที่ 7 ตำบลบางสน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
ละติจูด-ลองจิจูด 10.709684,99.321966place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 56,420.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 70,530.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,100.00
รวมงบประมาณ 141,050.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชนในการสร้างสภาพแวดล้อมในชุมชนและพื้นที่สีเขียว ในชุมชนเมือง
 1. มีการประชุมสภาทุกเดือนร่วมกัน และมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 2. สิ่งแวดล้อมในชุมชนวัดเขาเจดีย์ ได้รับการจัดการดูแลจากสภาผู้นำ
 3. ทุกครั้งที่มีการประชุมพื้นที่สีเขียว และเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
 4. ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชนร่วมขับเคลื่อนงานกิจกรรมเพื่อการพัฒนาพื้นที่
2 เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในชุมชน ให้เป็นพื้นที่สีเขียวให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชน

1 เกิดครอบครัวต้นแบบในการพัฒนารูปแบบ ผลิตผักที่หลากหลายตามตวามถนัดของตนจำนวน 20 ครัวเรือน
2 เกิดชุดความรู้ในการปลูกผักปลอดภัย จำนวน 1 ชุด 3.ค่าใช้จ่ายในครัวเรือนลดลงอย่างน้อย 2000 บาท/ครัวเรือน 4. เกิดความร่วมมือจากสมาชิกครัวเรือนในชุมชนอย่างนอ้ย 75เปอร์เซ็นต์

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้คนในชุมชนเกิดความตระหนักต่อการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. สิ่งแวดล้อมในชุมชนวัดเขาเจดีย์ - ตลาดใน ได้รับการฟื้นฟู ด้วยการปลูกต้นไม้ในพื้นที่สาธารณะ
 2. พื้นที่สาธารณะได้รับการดูแลจำนวน 4 จุด ได้แก่ บริเวณวัดเขาเจดีย์ สามารถทำให้พื้นที่ร่มรื่น สิ่งแวดล้อมดี ด้วยการปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น/ปี 3.วัดเขาเจดีย์ มีการพัฒนาเส้นทางเดินเก่าให้ชุมชนได้มีการเดินขึ้นเพื่อการออกกำลังกาย เกิดข้อตกลงร่วมกันภายในชุมชน
5 เพื่อให้เกิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชุมชนและช่วยกันขับเคลื่อนกิจกรรมตามโครงการ
 1. เกิดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในชุมชนอย่างน้อย 10 คน
 2. เกิดคณะทำงานร่วม 3 ฝ่าย ประกอบด้วยภาครัฐ ภาคท้องถิ่น และหมู่บ้าน ในการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ และพื้นที่สาธารณะ เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในครัวเรือน
 3. เกิดข้อตกลงร่วมภายในหมู่บ้านเกี่ยวกับการร่วมกลุ่มครัวเรือนสร้างผักสวนครัวรั้วกินได้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 27 พ.ค. 2558 19:34 น.