directions_run

อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อนุรักษ์ เพิ่ม สร้าง ทรัพยากรชายฝั่งเพื่อเศรษฐกิจชุมชนอ่าวหลังแดง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03988
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 203,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประจิต รอบรู้
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0831823671
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ วารุณี ธารารัตนากุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านอ่าวกุ้ง หมู่ 9 ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 8.0121704830304,98.398641512613place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 25 ก.พ. 2559 81,240.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 101,550.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,310.00
รวมงบประมาณ 203,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของชุมชนโดยกระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
 1. ได้สภาผู้นำ จำนวน 30 คน
 2. ประชุมสภาผู้นำทุก 1 เดือน จำนวน 12 ครั้ง
 3. สมาชิกสภาผู้นำเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
 4. การประชุมมีการพูดคุยเรื่องโครงการ และสถานการณ์ปัญหาอื่นๆในชุมชนทุกครั้ง
2 เพื่ออนุรักษ์พันธุ์ ฟื้นฟู สัตว์น้ำและทรัพยากรอ่าวหลังแดง
 1. เกิดกลุ่มกระชังเลี้ยงปูไข่ เพื่อป้องกันการลดลงของสัตว์น้ำ
 2. เกิดธนาคารปู จำนวน 1 ธนาคาร
 3. เกิดแปลงเพาะต้นกล้าป่าชายเลน อย่างน้อย 1 แปลง (จำนวน 800 ต้น)
3 เพื่อสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังอ่าวหลังแดง
 1. เกิดเครือข่ายออกลาดตระเวนตรวจตราการใช้เครื่องมือประมงผิดกฏหมาย
 2. เกิดแหล่งเรียนรู้การทำประมงพื้นบ้าน
 3. เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 5.เพื่อลดการทำลายทรัพยากรและสัตว์น้ำในอ่าวหลังแดง
 1. เกิดกฎกติกาและมาตรการจับสัตว์น้ำที่ไม่ทำลายระบบนิเวศน์และถูกต้อง เช่น ข้อตกลงในการใช้เครื่องมือประมง ขนาดของสัตว์น้ำที่สามารถจับมาขายได้ ช่วงเวลาที่จับสัตว์น้ำได้ ไม่จับปลาในฤดูวางไข่
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 05:38 น.