stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ การจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน บ้านท่าฉัตรไชย
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03997
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 192,360.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมพร แทนสกุล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-284-9676
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวารุณี ธารารัตนากุล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าฉัตรไชยหมู่ที่ 5 ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
ละติจูด-ลองจิจูด 8.1493015206013,98.323298916237place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 6 มี.ค. 2559 76,950.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 7 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 96,180.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,230.00
รวมงบประมาณ 192,360.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 ส่งเสริมกระบวนการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้มแข็งของสภาผู้นำ
  1. มีสภาผู้นำ จำนวน 27 คน
  2. มีการประชุมทุก 1 เดือน 12 ครั้ง
  3. สมาชิกสภาผู้นำเข้าประชุมไม่น้อยกว่า 80 เปอร์เซ็นต์
  4. การประชุมมีการพูดคุยเรื่องโครงการรวมทั้งสถานการณ์และปัญหาอื่นๆ ในชุมชนทุกครั้ง
2 เพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการการท่องเที่ยววิถีชุมชนอย่างมีส่วนร่วมและเป็นระบบ

1.เกิดศูนย์เรียนรู้วิถีชุมชน จำนวน 4 ศูนย์ 2.มีจำนวนนักท่องเที่ยวจำนวนเฉลี่ยแล้วเดือนละไม่น้อยกว่า 190 คน
3.ครัวเรือนในชุมชนไม่น้อยกว่า 300 ครัวเรือน จากครัวทั้งหมดในชุมชน 984 ครัวเรือน มีรายได้เพิ่มขึ้นจากการจัดการท่องเที่ยววิถีชุมชน จากจำนวน 5,000 บาท เพิ่มเป็น 7,000 บาท

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 10:19 น.