directions_run

ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนเสาธงทองผักสวนครัวปลอดสารพิษขยะมีชีวิตร่วมคิดร่วมทำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03949
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 200,100.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สายไหม ทองสุก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 081-5436427
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเสาธงทอง ทม.ปากพนัง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.3479400718059,100.20170688629place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 80,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 100,060.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,000.00
รวมงบประมาณ 200,100.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชาวเสาธงทองนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสร้างรายได้ ลดรายจ่าย ได้เก็บออม
 1. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมสามารถลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ให้แก่ตนเองและครอบครัว
 2. ร้อยละ 75ของผู้เข้าร่วมโครงการมีการทำบัญชีครัวเรือน
 3. ร้อยละ 75 ของผู้เข้าร่วมโครงการปลูกผักไว้บริโภคในครัวเรือนได้
 4. ร้อยละ 50 ของผู้เข้าร่วมโครงการ มีเงินออม และชุมชนมีกองทุนออม
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เกิดกลไกสภาผู้นำชุมชนที่ร่วมแลกเปลี่ยนและขับเคลื่อนในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็ง
 1. กลุ่มสภาผู้นำมีการจัดประชุมและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ต่อเนื่องเดือนละ 1 ครั้ง
 2. ชุมชนมีแผนการดูแลรักษาแม่น้ำลำคลองในชุมชน และปฏิบัติตามแผนอย่างสม่ำเสมอ
 3. เกิดกลุ่มอนุรักษ์คลองแพรกซ้าย
 4. เกิดข้อตกลงชุมชนเสาธงทอง
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 19:59 น.