stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สร้างสุขภาวะชุมชนคนเสม็ดเรียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03906
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 133,975.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว สุวรรณา อภิญญานันท์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 84000,084-0521575
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ กัญนภัส จันทร์ทอง
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนเสม็ดเรียง ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.99360046428,99.099941253662place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ต.ค. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 53,590.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 18 พ.ย. 2559 66,990.00
3 16 ส.ค. 2559 18 พ.ย. 2559 13,395.00
รวมงบประมาณ 133,975.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกสนับสนุนการแก้ไขปัญหาในชุมชน (สภาผู้นำ)
 • สภาผู้นำมีการประชุมอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • การประชุมทุกครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 • การประชุมทุกครั้ง มีการหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้ป่วยเรื้อรังและกลุ่มเสี่ยงที่เกิดจากพฤติกรรมการบริโภค
 • มีฐานข้อมูลสุขภาพชุมชนเสม็ดเรียง และแผนปฏิบัติการดูแลสุขภาพคนเสม็ดเรียง จำนวน 1 ชุด
 • คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 สามารถตอบคำถาม หรืออธิบายในเรื่องพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ถูกหลักโภชนาการได้
 • คนในชุมชนที่เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 สามารถบริโภคอาหารอย่างถูกหลักโภชนาการและไม่ส่งผลกระทบต่อความรุนแรงของโรค
 • จำนวนผู้ป่วยเรื้อรังในชุมชนไม่เพิ่มขึ้น
 • ผู้ป่วยโรคเรื้อรัง และกลุ่มเสี่ยงสามารถดูแลตนเอง ในเรื่องการบริโภค และการปฎิบัติตัวได้อย่างถูกต้อง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:03 น.