directions_run

โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ โรงเรียนสร้างสุข สู้เศรษฐกิจ คืนวิถึชีวิตบ้านท้องลาน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03884
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 195,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ณรงค์ ประแจ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087 8897310
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายสุธรรม แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท้องลาน ม.5 ต.ท้องลำเจียก อ.เชียรใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5381629680417,99.958090223494place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 78,360.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 97,950.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,590.00
รวมงบประมาณ 195,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกรผู้เข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้นโดยการทำเกษตรอินทรีย์
 1. ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ปลูกผักปลอดสารพิษไว้บริโภคเองและจำหน่าย
 2. ผู้เข้าร่วมโครงทุกคนทำปุ๋ยอินทรีย์ไว้ใช้เอง
 3. ครัวเรือน70% มีรายได้เพิ่มขึ้น และมีรายจ่ายลดลง
2 เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. 70% ของเกษตรกรทำบัญชีครัวเรือนและมีแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจครัวเรือน
 2. มีศูนย์เรียนรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียงที่โรงเรียนบ้านท้องลานซึ่งเป็นโรงเรียนร้าง 1แห่ง
 3. มีกลุ่มพัฒนาโครงงานอาชีพ อย่างน้อย 5 กลุ่ม
3 เพื่อให้เกษตรกรปรับวิธีคิดและเปลี่ยนพฤติกรรมโดยร่วมกันทำเกษตรอินทรีย์
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อปรับสภาพแวดล้อมด้วยเกษตรอินทรีย์

ผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 50 ผลิตปุ๋ยอินทรีย์ใช้ในการทำนา 20%และปลูกผักแทนการใช้ปุ๋ยเคมี30%

5 มีคณะกรรมการผู้นำเกิดขึ้นในชุมชนขับเคลื่อนสู่ชุมชนเข้มแข็ง
 1. ประชุมคณะกรรมการผู้นำทุกเดือนจำนวน 12เดือน
 2. ตัวแทนคณะกรรมการ ร่วมติดตามโครงการ และสนับสนุนตามแผน
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:10 น.