stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ผักสวนครัวปลอดสารเคมี วิถีบ้านท่าช้าง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03863
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 206,130.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วิรัตน์ ดำเนินผล
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0901716255
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางมติกา มาลารัตน์, นางสิทธิพรรณ เรือนจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านท่าช้าง ม.5 ต.ช้างซ้าย อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5158355612022,99.9755859375place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 82,460.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 103,070.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,600.00
รวมงบประมาณ 206,130.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ครัวเรือนปลูกผักสวนครัวเลิกใช้สารเคมีและลดค่าใช้จ่ายเพิ่มรายได้ในครัวเรือน
 1. ครัวเรือนผู้ปลูกผักสวนครัวเลิกใช้สารเคมีลงอย่างน้อย 50 ครัวเรือน
 2. เกิดกลุ่มผักอินทรีย์ดี มีมาตรฐาน บ้านท่าช้าง1 กลุ่ม
 3. เกิดแปลงสาธิตในชุมชนบ้านท่าช้าง ของ กลุ่มผักอินทรีย์ดี มีมาตรฐาน บ้าน ท่าช้างจำนวน 5 แปลง
 4. ครัวเรือนมีรายได้เสริมอย่างน้อย 50 ครัวเรือน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อใช้พื้นที่ว่างรอบๆบ้านและในชุมชนให้เป็นประโยขน์ และเกิดแปลงสาธิตผักสวนครัวปลอดสารเคมีในชุมชน
 1. เกิดถนนสีเขียวกินได้2ซอยยาวซอยละ 800เมตร
4 เพื่อให้เกิดสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. เกิดสภาชุมชนบ้านท่าช้างจำนวน 1 คณะ และมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง
 2. เกิดแนวทาง /กติกาชุมชนเรื่องลด ละ เลิก การใช้สารเคมีในการเกษตร
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:25 น.