stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตำรับอาหารเป็นยา ณ บ้านนาพา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03935
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 167,795.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุดา นาคฤทธิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0957983197
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ สิทธิพรรณ เรือนจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านนาพา หมู่ที่ 5 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4506388003269,99.962368011212place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 67,120.00
2 15 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 83,990.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 16,685.00
รวมงบประมาณ 167,795.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนนำพืชพื้นบ้านสมุนไพรปลอดสารพิษ มาทำเป็นตำรับอาหารเป็นยา
  1. ครัวเรือนต้นแบบปลูกพืชพื้นบ้านสมุนไพรปลอดสารพิษ 50 ครัวเรือน
  2. มีแปลงสาธิตปลูกพืชพื้นบ้านสมุนไพรปลอดสารพิษ4แปลง
2 เพื่อให้เกิดสูตรตำรับอาหารเป็นยาเพื่อสุขภาพ

มีสูตรตำรับอาหารที่เป็นยาสมุนไพรเกิดขึ้น 1 ตำรับ (หลายเมนู)

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้พัฒนาให้เกิดสภาผุ้นำที่เข้มแข็ง

มีทีมสภาผู้นำเข้มแข็ง 1 ทีม ที่มีการประชุมต่อเนื่องโดยมีผู้นำที่เป็นทางการ และผู้นำธรรมชาติ

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:26 น.