stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ตลาดร่วมใจปากท่าซอง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03876
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 192,125.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ทวีจิตร สุดจิตร
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,0872647707
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสิทธิพรรณ เรือนจันทร์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากท่าซอง ม.8 ต.ถ้ำพรรณรา อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4437653347008,99.965451043099place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 76,850.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 96,070.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,205.00
รวมงบประมาณ 192,125.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้มีตลาดเป็นศูนย์กลางการซื้อขายสินค้าด้านการเกษตรและการต่อรองราคากับพ่อค้าคนกลาง
  1. มีตลาดขายผลิตผลเกษตรเกิดขึ้นภายในหมู่บ้าน และเป็นคนกลางในการต่อรอลราคากับพ่อค้ารับซื้อสินค้าเกษตรจากภายนอก

  2. ทีมจัดตั้งและดูแลกำกับติดตามตลาด 1 ทีม

2 เพื่อให้เกิดครัวเรือนต้นแบบที่ทำการเกษตรผสมผสานปลอดสารเคมีที่จะนำมาผลผลิตมาขายในตลาด
  1. มีครัวเรือนเข้าร่วมโครงการทำการเกษตรผสมผสาน 30 ครัวเรือน

  2. มีแปลงสาธิตในร่องสวนยางที่มีอายุระหว่าง1-4 ปี จำนวน 5 จุด

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่อให้เกิดกลไกของกลุ่มต่างๆ เข้ามามีส่วนร่วมและสนับสนุน

เกิดสภาผู้นำมาขับเคลื่อนปัญหาหมู่บ้านปากท่าซอง และมีการประชุมอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:31 น.