directions_run

ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ชุมชนสามร้อยกล้า ใส่ใจสุขภาพ ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปี2
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03858
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว พัชรีย์ วงษสม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 090-7012251,090-7012251
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางวิสาขะ อนันธวัช
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนสามร้อยกล้า หมู่ที่ 7 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.2194012802503,99.870712570846place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 31 มี.ค. 2559 85,160.00
2 1 เม.ย. 2559 15 ส.ค. 2559 8 พ.ค. 2559 20 ส.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2558 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อจัดตั้งและพัฒนาให้เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านอาชีพของชุมชน
 1. เกิดศูนย์เรียนรู้จำนวน 6 ศูนย์ ในชุมชน
 2. มีวัยเรียนจำนวน150 คน, วัยทำงาน จำนวน 200 คน,วัยสูงอายุ50คน(คิดเป็น 40% ของคนในชุมชน) เข้าร่วมเรียนรู้ในกิจกรรมของศูนย์ และสามารถนำความรู้ไปใช้กับตนเองและขยายผลให้กับคนนอกชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มเป้าหมายมีความรู้และความสามรถในการเพาะเห็ดแครงเพื่อเพิ่มรายได้
 1. เกิดกลุ่มเห็ดแครง 1 กลุ่ม
 2. มีคนเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันในกลุ่มจำนวน 100 คน
 3. กลุ่มเป้าหมายจำนวน 50 คนสามารถนำความรู้ที่ได้รับกลับมาปฏิบัติได้ และสามารถถ่ายทอดความรู้ที่มีให้กับบุคคลที่สนใจได้
3 เพื่อสร้างสภาผู้นำในชุมชน
 1. เกิดกลุ่มผู้นำที่ประกอบด้วย ผู้นำกลุ่มอาชีพ เยาวชน ปราชญ์ชาวบ้าน
 2. สมาชิกของสภาชุมชนร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
 3. สภาผู้นำชุมชนเข้าร่วมบริหารโครงการและแก้ปัญหาชุมชน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:36 น.