stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร้านค้าคุณธรรมนำวิถีเดิมลดสารเคมีบ้านปากลง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03869
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วีระพล คงทอง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-930-6210
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านปากลง หมู่ที่ 6 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8872425226632,99.632537439466place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 85,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 106,400.00
3 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 21,280.00
รวมงบประมาณ 212,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมและลดการใช้สารเคมีในปลูกพืชผัก
 1. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน ร่วมจัดทำข้อมูลสารเคมีของหมู่บ้าน
 2. กลุ่มเป้าหมาย จำนวน 70 คน เข้าร่วมเวทีวิเคราะห์ นำเสนอ และวางแผนเพื่อปฏิบัติการลดการใช้สารเคมี
 3. กลุ่มเป้าหมาย ร้อยละ 70 ลงแขกแลกแรงปรับพื้นที่ ทำปุ๋ยหมัก น้ำหมักสมุนไพร น้ำยาไล่แมลง และปลูกพืชผักปลอดสารพิษ
 4. ชุมชนมีพื้นที่ปลูกพืชผักปลอดสารพิษอย่างน้อย 50 ไร่
2 เพื่อให้แกนนำชุมชนนำร้านค้าคุณธรรมเป็นกลไกการขับเคลื่อนให้เกษตรกรลดการใช้สารเคมี เกิดการทำความดี มีสินค้าปลอดภัยจำหน่ายในชุมชน
 1. เกิดร้านค้าคุณธรรม 2 แห่ง ซึ่งเป็นสถานที่แลกเปลี่ยนสินค้าในชุมชนและเสริมสร้างคุณธรรมร่วมกัน
 2. เกิดข้อตกลงการนำสินค้าความดีมาจำหน่ายในร้านค้าคุณธรรม
 3. กลุ่มเกษตรกรเป้าหมาย ร้อยละ 70 มีส่วนร่วมในการปลูกพืชผักปลอดสารพิษแล้วนำผลผลิตมาจำหน่ายในร้านค้าคุณธรรมปฏิบัติตามข้อตกลงได้
 4. จำนวนเงินในกล่องซื้อสินค้าถูกต้องตามราคาสินค้า ร้อยละ 80
3 พัฒนาศักยภาพสภาผู้นำชุมชน
 1. มีสมาชิกสภาผู้นำอย่างน้อย ร้อยละ 80 ประชุมร่วมกันทุกเดือน

 2. สภาผู้นำชุมชนร่วมกันบริหารจัดการโครงการและแก้ปัญหาชุมชนได้

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:37 น.