stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กล้วยไข่บานลดสารเคมีบ้านพิตำ
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03853
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 207,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วิรัตน์ เล่นทัศน์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,080-6801816
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านพิตำ หมู่ 3 ตำบลกรุงชิง อำเภอนบพิตำ จัหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.7786143863752,99.663256632365place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 16 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 18 ก.พ. 2559 83,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 19 ก.พ. 2559 27 ต.ค. 2559 103,800.00
3 19 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 20,760.00
รวมงบประมาณ 207,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมจัดทำข้อมูล วางแผน และปฏิบัติการลดการใช้สารเคมีในการปลูกกล้วยไข่บาน
 1. มีชุดข้อมูลการใช้สารเคมีในการทำเกษตรของหมู่บ้าน
 2. คณะกรรมการหมู่บ้านสามารถใช้ข้อมูลการใช้สารเคมีในการทำเกษตรมาใช้บริหารจัดการกลุ่มเพื่อลดการใช้สารเคมีได้
 3. เกษตรกรลดการใช้สารเคมีลง ร้อยละ 50
2 เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายปลูกกล้วยไข่บานแบบอินทรีย์
 1. เกษตรกรร้อยละ 100 มีการปลูกกล้วยไข่แบบอินทรีย์ ใช้สมุนไพรพื้นบ้านมาเป็นวัตถุดิบผลิตปุ๋ย น้ำหมักฮอร์โมน และสารไล่แมลง
 2. เพิ่มน้ำหนักผลกล้วยเป็น 10-13 กิโลกรัม ต่อเครือโดยเฉลี่ย
 3. เพิ่มราคากล้วยเป็น 13 -15 บาทต่อกิโลกรัม
3 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำชุมชนเข้มแข็ง
 1. สมาชิกสภาผู้นำร้อยละ 80 เข้าร่วมประชุมทุกเดือน
 2. สมาชิกกลุ่มสภาผู้นำร่วมบริหารจัดการโครงการอย่างต่อเนื่อง
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:38 น.