stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ร่วมอนุรักษ์ปากน้ำกะแดะให้ชุมชนน่าอยู่
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03925
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 191,700.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ปรีชา ด่านกุลชัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0836386097
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
พื้นที่ดำเนินการ ชุมชนบ้านปากกะแดะ หมู่ที่ 7 ตำบลปากกะแดะ อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 9.2080394807903,99.476005062461place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 76,680.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 95,850.00
3 16 ส.ค. 2559 15 พ.ย. 2559 19,170.00
รวมงบประมาณ 191,700.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อสร้างกลไกขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่
 1. ประชุมกลไกขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ เพื่อวางแผนและติดตามการขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่ เดือนละ 1 ครั้ง รวม 12 ครั้ง
 2. ทุกครั้งที่มีการประชุม ผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ในการประชุมมีการพูดคุยหารือการดำเนินงานโครงการ และประชุมเรื่องต่างๆ ของชุมชน
 4. ถอดบทเรียนการทำงานโครงการ 2 ครั้ง (ระหว่างกิจกรรม และก่อนปิดโครงการ)
 5. เกิดข้อตกลงร่วมในการดูแลทรัพยากรชายฝั่งสู่ชุมชนน่าอยู่
2 เพื่อสร้างจิตสำนึก และกระบวนการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 1. ประมงพื้นบ้าน อย่างน้อย 30 ครัวเรือน สามารถอธิบายการทำประมงแบบอนุรักษ์ และผลกระทบจากการใช้เครื่องมือทำลายล้างในการจับสัตว์น้ำได้
 2. มีทีมติดตามความเปลี่ยนแปลงทรัพยากรชายฝั่ง 1 คณะ
 3. เกิดกลุ่มเยาวชนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชน อย่างน้อย 20 คน ทำหน้าที่เป็นนักสืบสายน้ำ เฝ้าระวังคลองกะแดะ
 4. มีข้อมูลความหลากหลายของทรัพยากรชายฝั่ง 1 ชุด
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
4 เพื่ออนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมในคลองกะแดะให้มีความสมบูรณ์ ด้วยกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน
 1. มีจำนวนบ้านปลา/บ้านหอยเพื่อรักษาสมดุลอ่าวปากกะแดะโดยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนเพิ่มขึ้น จำนวน 10 จุด
 2. มีพื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มหลังฤดูมรสุม
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:40 น.