stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สวนป่า สร้างสุขคนโกงเหลง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03958
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 132,025.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย อุดมเกียรติ ไสยรินทร์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0892997489
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง, นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 3 บ้านโกงเหลง ต.ควนสุบรรณ อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8665024830385,99.366319477567place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 20 มี.ค. 2559 15 ก.ย. 2558 20 มี.ค. 2559 52,825.00
2 21 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 21 มี.ค. 2559 16 พ.ย. 2559 66,200.00
3 16 ส.ค. 2559 16 พ.ย. 2559 13,000.00
รวมงบประมาณ 132,025.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้นำในการทำงานชุมชน
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่ออนุรักษ์และพัฒนาสวนป่าชุมชนสู่การเรียนรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสาน เกษตรปลอดภัย และส่งเสริมการบริโภคผักพื้นบ้าน
 1. มีคณะกรรมการสวนป่า 1 ชุด ทำหน้าที่ดูแลศูนย์เรียนรู้ด้านการทำเกษตรผสมผสานของชุมชน
 2. มีการรวบรวมพันธุ์ไม้ พันธุ์พืชสมุนไพรในป่าชุมชน และจัดทำเป็นคู่มือ ชุดความรู้
 3. มีกติกาการใช้ประโยชน์ในสวนป่าชุมชน
 4. มีพันธุ์ไม้ และผักพื้นบ้านในสวนป่า และในชุมชนเพิ่มขึ้น
 5. คนในชุมชนปรับวีถีการบริโภคมาบริโภคผักพื้นบ้านปลูกเอง ปลอดสารเคมีมากขึ้น
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:41 น.