stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ สมุนไพรสร้างสุขบ้านถ้ำผุด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03905
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 192,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สิทธิ คงเรือง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 085-9779905
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 11 บ้านถ้ำผุด ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี 84250
ละติจูด-ลองจิจูด 8.821614035496,98.857426643409place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 77,120.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 96,400.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 19,280.00
รวมงบประมาณ 192,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 พัฒนากลไกขับเคลื่อนชุมชนน่าอยู่
 1. สภาผู้นำชุมชนประชุมทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 2. มีเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. การประชุมทุกครั้ง มีการหารือเรื่องโครงการ และเรื่องอื่นๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในบริโภค และการดูแลสุขภาพเบื้องต้น
 • กลุ่มเป้าหมายและสภาผู้นำมีความรู้เรื่องสมุนไพรเพิ่มขึ้น และมีการปลูกสมุนไพรเพื่อใช้เป็นอาหาร ใช้ในการดูแลสุขภาพเบื้องต้น อย่างน้อย 30 ครัวเรือน
 • กลุ่มเป้าหมายมีการปลูกสมุนไพรเพิ่มขึ้นในครัวเรือน อย่างน้อย 5 ชนิด
 • เกิดแปลงรวมสมุนไพรเพื่อการเรียนรู้ จำนวน 1 แปลง ที่บ้านเลขที่ 49 บ้านถ้ำผุด ม.11 ตำบลต้นยวนอำเภอพนม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 • เกิดกติกาการดูแล ใช้ประโยชน์จากสมุนไพรในชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:44 น.