directions_run

บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว

stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านโคกใหญ่ร่วมใจส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ปลดหนี้ครอบครัว
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03887
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 188,850.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นางสาว เสาวภา ทิพย์แก้ว
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 086-2715632
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางปาลีรัตน์ แก้วประดิษฐ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านโคกใหญ่ ม.4.ต บางตะพง อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.220579946223,100.13008117676place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2558 15 ก.ย. 2558 31 มี.ค. 2559 75,440.00
2 1 เม.ย. 2559 30 ก.ย. 2559 1 เม.ย. 2559 15 ต.ค. 2559 94,430.00
3 1 ต.ค. 2559 15 ต.ค. 2558 18,980.00
รวมงบประมาณ 188,850.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกษตรกรบ้านโคกใหญ่ดำเนินชีวิตตามแนวเกษตรอินทรีย์

เกิดครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ อย่างน้อย 30 ครัวเรือน

2 เพื่อเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายต้นทุนการผลิต และลดปัญหาหนี้สิน

ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลงกว่าก่อนทำโครงการร้อยละ 50

3 เพื่อให้ครัวเรือนมีการพัฒนาแผนชีวิตและพึ่งพาตนเองได้

สมาชิกกลุ่มมีแผนชีวิตและโครงงานอาชีพสร้างรายได้ อย่างน้อย 20 ครัวเรือน

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อร่วมจัดตั้งสภาผู้นำหมุ่บ้านเข้มแข็ง
  1. มีสภาผู้นำหมู่บ้านเข้มแข็ง 1 คณะมีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทุกเดือน
  2. เกิดข้อตกลงบ้านโคกใหญ่ร่วมใจทำเกษตรอินทรีย์
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:45 น.