stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ กินผักที่ปลูกและฮิญาบราคาถูกที่บ้านหลาแขก
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03855
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,315.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สมบูรณ์ ดาราภัย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087 – 2775199
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางมติกา มาลารัตน์, นางกำไล สมรักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านหลาแขก ม.3 ต.หินตก อ.ร่อนพิบูลย์ จนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4669390272707,99.956874848187place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 74,530.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 93,160.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,625.00
รวมงบประมาณ 186,315.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดการรวมกลุ่มจัดการพื้นที่และสร้างรายได้โดยการปลูกผักปลอดสารพิษแซมในร่องสวนยาง

1 เกิดกลุ่มปลูกพืช ผักปลอดสารพิษแซมในร่องสวนยาง จำนวน 1 กลุ่ม 2 ครัวเรือนเป้าหมายสามารถผลิตพืช ผักได้ตรงกับความต้องการบริโภคชุมชนมจำนวน 30 ครัวเรือน 3.มีตลาดนัดจำหน่ายพืช ผักปลอดสารพิษในชุมชน ทุกบ่ายวันศุกร์ที่หน้ามัสยิดอัลกุบรอบ้านหลาแขก 4.ครัวเรือนเป้าหมายร้อยละ 100 มีรายได้เพิ่มจากการปลูกพืช ผักปลอดสารพิษแซมในร่องสวนยางรายได้อย่างน้อย 1000บาทต่อเดือน

2 เพื่อให้เกิดการออมและเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
  1. สมาชิกกลุ่มจำนวน 60 ครัวเรือน สามารถทำ วิเคราะห์ และใช้บัญชีครัวเรือนได้ร้อยละ 80
  2. ครัวเรือนเป้าหมายมีข้อมูล2 เรื่องคือ 1.รายรับ รายจ่ายและหนี้สินครัวเรือน 2. ชนิด ราคา และวิธีการใช้สารเคมีในขั้นตอนการทำการเกษตรของครัวเรือน
  3. มีแผนการบริหารการเงินของครัวเรือน
  4. ครัวเรือน60ครัวเรือนเข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์สัจจะหมู่บ้าน 5.เกิดกลุ่มทำผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ)ในกลุ่มสตรี โดยเน้นการผลิตเพื่อใช้เองในชุมชน มีสมาชิก 30 ครัวเรือน จำนวน 50 คน 6 .มีศูนย์จำหน่ายผ้าคลุมศรีษะ (ฮิญาบ)ในชุมชน 1 ศูนย์
3 เพื่อให้เกิดสภาชุมชนที่เข้มแข็ง
  1. เกิดสภาชุมชนบ้านหลาแขก เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมในชุมชนเกิดกติกาชุมชนเพื่อให้การจัดการขยายผลกลุ่มอาชีพเสริม 2 กลุ่ม และนำผลผลิตไปใช้ได้จริงในชุมชนของตนเอง
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:45 น.