stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ลดขยะ สร้างสุขภาวะคนบ้านกลาง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03926
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 145,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สง่า ทุ่มก๊ก
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0824146236
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 6 บ้านกลาง ตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียงสระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด 8.6896390750324,99.279098063707place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 58,500.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 72,900.00
3 15 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 14,500.00
รวมงบประมาณ 145,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาสภาผู้นำชุมชนทำหน้าที่ดูแล การแก้ไขปัญหาในชุมชน
 • มีสภาผู้นำชุมชน อย่างน้อย 30 คน ทำหน้าที่ดูแลแก้ไขปัญหาชุมชน
 • มีการประชุมติดตามการดำเนินงาน แก้ไขปัญหาชุมชนอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
 • การประชุมทุกครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ80
 • ประชุมทุกครั้งมีการหารือกันในเรื่องโครงการ และเรื่องต่างๆ ของชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการคัดแยกขยะ และลดปัญหาขยะโดยใช้กติกาชุมชนและภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. คนในชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักในการร่วมกันแก้ไขปัญหาขยะในชุมชน และสามารถคัดแยกขยะในครัวเรือนได้ อย่างน้อย 50 ครัวเรือน
 2. ขยะในชุมชนที่ทางเทศบาลต้องจัดเก็บมีปริมาณลดลง อย่างน้อย 10%
 3. มีการใช้ภูมิปัญญาในการแก้ไขปัญหาขยะแต่ละประเภท มีการแปรรูปขยะ อย่างน้อย 4 รูปแบบ
 4. มีกติกาชุมชนในการดูแล แก้ไขปัญหาขยะในชุมชน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:47 น.