stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านบางคุระพอเพียงหลีกเลี่ยงสารเคมี
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03903
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง เสาวรส แป้นถนอม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0913189625
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านบางคุระ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.278086086115,100.14244079551place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำให้เกิดสภาพผู้นำเข้มแข็ง
 1. มีการประชุมทุกเดือน
 2. แต่ละครั้งต้องมีคนเข้าร่วมประชุมร้อยละ 80
 3. ในการประชุมแต่ละครั้งต้องปรึกษาหารือเรื่องโครงการและพูดคุยเรื่องอื่นๆในชุมชน
 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 90
2 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนมีรายได้เพิ่มขึ้นรายจ่ายลดลงมีการออมและหลีกเลี่ยงการใช้สารเคมีในการทำเกษตรกร
 1. ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิม จำนวน 80 ครัวเรือน อย่างน้อยร้อยละ 10
 2. มีกองทุนการออมอย่างน้อย 1 กองทุน มีสมาชิกอย่างน้อย 100 คน
 3. ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลงจากเดิม จำนวน 80 ครัวเรือน อย่างน้อยร้อยละ 10
 4. ครัวเรือนใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำเกษตร 70 ครัวเรือน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:47 น.