stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ มัคคุเทศน้อยแห่งเขาขุนพนม
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03900
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 205,780.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง แสงเดือน กาญจนอุดม
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0878963967
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านเขาขุนพนม หมู่ที่ 4.ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5786446620333,99.8668780178place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 13 ก.พ. 2559 82,320.00
2 16 ม.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 102,890.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,570.00
รวมงบประมาณ 205,780.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เกิดสภาผู้นำชุมชนที่เข้มแข็ง
 1. มีการประชุมทุกเดือน
 2. ในการประชุมแต่ละครั้งมีผู้เข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ในการประชุมแต่ละครั้งนอกจากมีการพูดคุยเรื่องโครงการแล้วยังมีการพูดคุยแแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆด้วย
 4. การเข้าร่วมกิจกรรมของชุมชนทุกครั้งไม่รวมกันไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
2 เพื่อให้เกิดแกนนำเยาวชนต้นแบบในการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น
 1. เยาวชนได้ร่วมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ชุมชนและสามารถเล่าต่อได้ร้อยละ90ของเยาวชนที่ร่วมกิจกรรม
 2. เยาวชนจัดทำสื่อข้อมูลประวัติศาสตร์ชุมชนที่สามารถเผยแพร่ได้
 3. เยาวชนสามารถร่วมวางแผนทำตารางฝึกปฏิบัติการเป็นมัคคุเทศน้อยได้
 4. มีมัคคุเทศที่เป็นเยาวชนในชุมชนอย่างน้อย 10 คน
 5. เยาวชนที่ไปมั่วสุมดื่มน้ำกระท่อมลดลงร้อยละ80(12คนจาก 15 คน) เยาวชนที่เป็นแกนนำในการทำกิจกรรมของชุมชนอย่างน้อย 10 คน
3

 

4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5

 

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:49 น.