stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เยาวชนหินดานรักษ์บ้านเกิด
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03965
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 128,450.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ธวัชชัย วรเศรษฐศักดิ์
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 087-6222214,087-6222214
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ kannapat janthong,ฮามีด๊ะ หวันนุรัตน์,aree kongjam,ผศ.ดร.เพิ่มศิริ นิติมานพ
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2 บ้านหินดาน ต.ท่ากระดาน อ.คีรีรัฐนิคม จ.สุราษฎร์ธานี
ละติจูด-ลองจิจูด place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกการขับเคลื่อนงานพัฒนาในชุมชน (สภาผู้นำชุมชน)
  • เกิดสภาผู้นำชุมชนมาทำหน้าที่ขับเคลื่อนงานพัฒนา และติดตามการดำเนินงานพัฒนาของชุมชน
  • สภาผู้นำชุมชนมีการประชุม พูดคุย สถานการณ์ชุมชน และวางแผนการทำงานพัฒนาอย่างสม่ำเสมอ เดือนละ 1 ครั้ง
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพเยาวชนในชุมชนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพ
  1. เกิดแกนนำเยาวชน อย่างน้อยครัวเรือนละ 1 คน มีทักษะในการทำงานพัฒนาชุมชนเพิ่มขึ้น ได้แก่ ทักษะการสื่อสาร ทักษะการเก็บข้อมูล ทักษะการประสานงาน และสามารถช่วยทำงานในชุมชนได้
  2. มีฐานข้อมูลเรื่องศักยภาพ สิ่งดี และแหล่งเรียนรู้ในชุมชนสามารถนำข้อมูลไปพัฒนาชุมชนในด้านต่างๆ ได้
  3. มีกิจกรรมสร้างสรรค์ ด้านการจัดการสิ่งแวดล้อม ด้านประเพณีวัฒนธรรม ด้านกีฬา และการพัฒนาในชุมชนที่เกิดจากความต้องการของเยาวชน และให้เยาวชนได้มีส่วนร่วมในการจัดการ อย่างน้อย 6 ครั้ง
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:51 น.