stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านไสโคกเกาะ ร่วมใจลดภัยสารเคมีในชุมชน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03878
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,900.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุดใจ ยกเลื่อน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0892354860,0892354860
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไสโคกเกาะ หมู่ที่ 2.ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5056492973334,99.513731002808place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,160.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,450.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,900.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำมีกระบวนการบริหารจัดการของชุมชนเพื่อพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
 1. มีการประชุมทุกเดือน
 2. มีผู้เข้าร่วใปร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
 3. ทำให้เกิดแผนดำเนินการและปฎิทินดำเนินงาน
 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 80
2 เพื่อให้คนในชุมชนมีความรู้ในการใช้สารเคมีและป้องกันตนเองจากสารเคมีเกิดกลุ่มเกษตรกร ลดการใช้สารเคมีในการทำการเกษตร
 1. ครัวเรือนมีพื้นที่ปลูกยางพารา และปลูกผักสวนครัวมีความรู้และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้มีความปลอดภัยในการใช้สารเคมีไม่น้อยกว่า 60 ครัวเรือน
 2. ครัวเรือนที่ใช้สารเคมีในการปลูกยางพาราและปลูกผักสวนครัวเก็บวัสดุหรือขยะพิษในหลุมขยะพิษของชุมชนไม่น้อยว่า 60 ครัวเรือน
 3. ผลการตรวจสารเคมีตกค้างในเลือดลดลงจากเดิมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของกลุ่มเป้าหมาย
 4. มีหลุมเก็บขยะพิษในชุมชน อย่างน้อย 1 หลุม
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 20:51 น.