stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านไสใหญ่รายได้ดีชีวีมีสุข
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03916
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง สุภาภรณ์ สุทธิ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0828191282
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านไสใหญ่ หมู่ที่ 12 ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4397715995665,99.95361328125place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 85,040.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,300.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,260.00
รวมงบประมาณ 212,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนาให้เกิดสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
  1. มีการประชุมทุกเดือน
  2. มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมอย่างน้อยร้อยละ 80
  3. มีแผนการดำเนินงานกิจกรรมที่มาจากการมีส่วนร่วมของสภาผู้นำชุมชน
  4. ในการประชุมมีการปรึกษาหารือเรื่องโครงการและพูดคุยเรื่องอื่น ๆ ของชุมชน
  5. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการทำกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 80
2 เพื่อให้ครัวเรือนในชุมชนลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้และมีการออม ใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร

1.ครัวเรือนสามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้จำนวน 70 ครัวเรือน ประมาณ ร้อยละ 10

2.คนในชุมชนมีพืชผักปลอดสารพิษไว้ปริโภคในครัวเรือนอย่างน้อย 1แปลง ร้อยละ 80

3.มีกลุ่มปลูกตะไค้ร พริก และขมิ้น จำนวน 1 กลุ่ม มีสมาชิกอย่างน้อย 30 ครัวเรือน ส่งขายกลุ่มเครื่องแกง

4.มีกลุ่มการออมในชุมชนอย่างน้อย 1 กลุ่ม มีสมาชิกอย่างน้อย 80 คน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:00 น.