stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านห้วยทรายขาว ชีวิตดี มีเศรษฐกิจพอเพียง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03866
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,940.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ทวิทย์ เสี้ยมสอน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0872766157
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสุดา ไพศาล
พื้นที่ดำเนินการ บ้านทรายขาว หมู่ที่10 ตำบลนาแว อำเภอฉวาง จังหวัดนครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5049702034421,99.643421173096place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 14 ก.พ. 2559 85,180.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 15 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,470.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,290.00
รวมงบประมาณ 212,940.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำมีกระบวนการบริหารจัดการของคนในชุมชนเพื่อพัฒนาให้ชุมชนชนน่าอยู่

1.เกิดการประชุมทุกเดือน

2.มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80%

3.ทำให้เกิดแผนงานและปฎิทินดำเนินงาน 4. การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนในการจัดกิจกรรมทุกครั้งอย่างน้อยร้อยละ 90

2 เพื่อให้คนในชุมชนลดรายจ่ายเพิ่มรายได้มีการออม และลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตร

1.ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากเดิมร้อยละ 10 จำนวน 50 ครัวเรือน

2.ครัวเรือนมีรายจ่ายลดลงจากเดิมร้อยละ 10 จำนวน 50 ครัวเรือน

3.ครัวเรือนลดการใช้สารเคมีในการทำเกษตรร้อยละ80

4.มีกองทุนการออมอย่างน้อง 1 กองทุน

5.มีครัวเรือนต้นแบบอย่างน้อย 10 ครัวเรือน

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:02 น.