stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ ดาวเรืองสร้างสุขคนปากตรัง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03937
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 105,500.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย วัชรินทร์ นาคบำรุง
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 091-6485545,091-6485545
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นางสาวกัญนภัส จันทร์ทอง / นางสาวอารีย์ คงแจ่ม
พื้นที่ดำเนินการ หมู่ที่ 2บ้านปากตรัง ตำบลต้นยวน อำเภอพนม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84250
ละติจูด-ลองจิจูด 8.8781508977461,98.860623836469place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 5 ก.พ. 2559 42,750.00
2 6 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 6 ก.พ. 2559 17 พ.ย. 2559 52,750.00
3 16 ส.ค. 2559 17 พ.ย. 2559 10,000.00
รวมงบประมาณ 105,500.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อพัฒนากลไกสภาผู้นำชุมชน
 • มีการประชุมสภาผู้นำทุกเดือน เดือนละ 1 ครั้ง
 • มีผู้เข้าร่วมการประชุมในแต่ละครั้งไม่น้อยกว่าร้อยละ 90
 • การประชุมสภาผู้นำทุกครั้ง มีการปรึกษาหารือเรื่องการดำเนินงานโครงการ และเรื่องราวอื่นๆ ในชุมชน
2 เพื่อส่งเสริมการนำดาวเรืองมาใช้ในการสร้างงาน สร้างรายได้เสริมให้คนในชุมชน
 • คนในชุมชน อย่างน้อย 50 ครัวเรือน มีรายได้เสริมจากการปลูกดาวเรือง
 • แกนนำชุมชน อย่างน้อย 20 คน และเยาวชนอย่างน้อย 10 คน สามารถพัฒนายกระดับเป็นวิทยากรในการจัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องการปลูกดาวเรืองได้
 • มีหลักสูตรการเรียนรู้ที่ชัดเจนสำหรับการถ่ายทอดความรู้ให้คนในชุมชน
 • มีศูนย์การเรียนรู้ดาวเรืองที่ครบวงจรในพื้นที่สาธารณะของชุมชน โดยมีคณะกรรมการและการบริหารจัดการศูนย์เรียนรู้ที่ชัดเจน
3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:04 น.