stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ อาชีพเสริมเพิ่มรายได้บ้านควนยูง
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03938
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 212,150.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาง ฉวีวรรณ พลมานพ
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,083-3923989
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายอภิวัฒน์ ไชยเดช
พื้นที่ดำเนินการ บ้านควนยูง ม 9. ต.นาแว อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4941045376093,99.953613281225place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 84,860.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 16 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 106,080.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 21,210.00
รวมงบประมาณ 212,150.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 1.เพื่อให้เกิดองค์กรชุมชนในการขับเคลื่อนกิจกรรมและแก้ปัญหาของชุมชน
 1. เกิดสภาชุมชนขึ้น 1ชุด
 2. คณะกรรมการร้อยละ 80 ได้เข้าร่วมการประชุมและรับทราบในกิจกรรมการดำเนินงานของโครงการ
 3. เกิดกลุ่มขยายพันธ์พืชเพื่อการจำหน่าย 1 กลุ่ม
 4. เกิดความเชื่อมโยงกับส่วนราชการ ทั้งภายในและภายนอก
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
 1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
 2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
 3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
 4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
3 เพื่อลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ภาคครัวเรือน
 1. ครัวเรือนร้อยละ 50 จาก 100 ครัวเรือนมีรายจ่ายรวมภาคครัวเรือนลดลง เทียบกับ 6 เดือนที่ผ่านมา
 2. ครัวเรือนร้อยละ20 จาก 100 ครัวเรือนมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการประกอบอาชีพเสริม
 3. ครัวเรือนร้อยละ 50 สามารถวิเคราะห์รายรับ - รายจ่ายได้
 4. ครัวเรือนร้อย 50 สามารถทำน้ำยาล้างจาน ซักผ้า ปุ๋ยพืชสด ปุ๋ยหมัก ฯลฯ เพื่อลดรายจ่ายได้
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:09 น.