stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ บ้านห้วยแหยง สืบสานภูมิปัญญา
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03942
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 200,800.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย สุทัศน์ ปานจีน
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ -,087-2858476
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายยงยุทธ์ สุขพิทักษ์
พื้นที่ดำเนินการ บ้านห้วยแหยง ม.4 ต.ท่าประจะ อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.4723722829092,99.970092772812place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 12 ก.พ. 2559 80,320.00
2 16 ก.พ. 2559 15 ส.ค. 2559 13 ก.พ. 2559 15 ต.ค. 2559 100,400.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 20,080.00
รวมงบประมาณ 200,800.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 มีสภาผู้นำที่เข้มแข็ง
  1. สภาผู้นำมีการประชุมทุกเดือน
  2. การประชุมสภาผู้นำแต่ละครั้ง มีผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
  3. การประชุมทุกครั้งมีการปรึกษาเรื่องการดำเนินงานโครงการและกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านประเด็นอื่นๆ อย่างน้อย1 ประเด็น
2 เพื่อให้คนชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหายาเสพติดด้วยกระบวนการสืบสานภูมิปัญญา

1.ครัวเรือนที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด 30 ครัวเรือนเข้าร่วมกิจกรรมทุกครัวเรือน
2.ครัวเรือนเป้าหมาย เข้าร่วมกิจกรรมครบทุกครั้งร้อยละ 95 3.ครัวเรือนที่เข้าร่วมกิจกรรม มีรายได้เพิ่มขึ้น เดือนละ 1,500 บาท
4.มีฐานเรียนรู้ชุมชน4เรื่อง คือ (1) ศิลปะมวยไทย (2)การทำขนมจีน (3)การตัดผม โกนหนวด โกนผม(4) ทำปุ๋ยหมักชีวภาพ

3 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:27 น.