stars
1. รายละเอียดโครงการ
ชื่อโครงการ เกษตรอินทรีย์สร้างรายได้บ้านในหัน
ภายใต้โครงการ โครงการร่วมสร้างชุมชนให้น่าอยู่
รหัสโครงการ 58-03895
วันที่อนุมัติ
ระยะเวลาดำเนินโครงการ 15 กันยายน 2558 - 15 ตุลาคม 2559
งบประมาณ 186,600.00 บาท
ชื่อองค์กรที่รับผิดชอบ
ผู้รับผิดชอบโครงการ นาย ประจวบ ไหมนุ้ย
เบอร์โทรผู้รับผิดชอบโครงการ 0870183634,0870183634
อีเมล์ผู้รับผิดชอบโครงการ
พี่เลี้ยงโครงการ นายศุภกิจ กลับช่วย
พื้นที่ดำเนินการ บ้านในหัน ม.4 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ละติจูด-ลองจิจูด 8.5854344241283,99.959707260107place
stars
2. งวดสำหรับการทำรายงาน
งวดวันที่งวดโครงการวันที่งวดรายงานงบประมาณ
(บาท)
จากวันที่ถึงวันที่จากวันที่ถึงวันที่
1 15 ก.ย. 2558 15 ก.พ. 2559 15 ก.ย. 2558 15 มี.ค. 2559 74,640.00
2 16 มี.ค. 2559 15 ส.ค. 2559 16 มี.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 93,300.00
3 16 ส.ค. 2559 15 ต.ค. 2559 18,660.00
รวมงบประมาณ 186,600.00
stars
3. ประเด็นที่เกี่ยวข้อง
stars
4. หลักการและเหตุผล/สถานการณ์
สถานการณ์ปัญหาขนาด

ความสำคัญของโครงการ สถานการณ์ หลักการและเหตุผล

 

stars
5. กรอบแนวคิดและยุทธศาสตร์หลัก

 

stars
6. วัตถุประสงค์/เป้าหมาย
วัตถุประสงค์/ตัวชี้วัดความสำเร็จขนาดปัญหาเป้าหมาย 1 ปี
1 เพื่อให้คนในชุมชนทำเกษตรอินทรีย์ลดการใช้สารเคมี

1.ครัวเรือนในชุมชนใช้สารอินทรีย์แทนสารเคมี 60 ครัวเรือน
2.มีครัวเรือนต้นแบบเกษตรอินทรีย์ 30 ครัวเรือน
3.เกิดกลุ่มการทำการเกษตรแบบอินทรีย์ ในชุมชน 1 กลุ่ม

2 เพื่อลดรายจ่ายในครัวเรือนและทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้อง

1.ครัวเรือนในชุมชนสามารถทำบัญชีครัวเรือนได้ถูกต้องร้อยละ 80
2.มีแผนปฏิบัติการลดรายจ่ายและเพิ่มรายได้ของครัวเรือน
3.มีการรวมกลุ่มทำน้ำยาอเนกประสงค์ จำนวน 50 ครัวเรือน

3 เพื่อให้คนในชุมชนมีความตระหนักและมีส่วนร่วมในการช่วยแก้ปัญหาร่วมกัน
  1. คนในชุมชนเข้าใจและเข้าร่วมโครงการ 60 ครัวเรือน
  2. ผู้เข้าร่วมโครงการใช้การเกษตรแบบชีวภาพแทนการใช้สารเคมีอย่างน้อย 60 ครัวเรือน
4 เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้รับผิดชอบโครงการ และสนับสนุนการทำงานของโครงการ
  1. มีการเข้าร่วมการประชุมกับ สสส. สจรส.ม.อ. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 ของจำนวนครั้งที่จัด
  2. มีการจัดทำป้าย "สถานที่นี้ปลอดบุหรี่" ติดตั้งในสถานที่จัดกิจกรรม
  3. มีการถ่ายภาพการดำเนินงานทุกกิจกรรม
  4. มีการจัดทำรายงานส่ง สสส. ตามระยะเวลาที่กำหนด
5 เพื่อให้คนในชุมชนใช้สารอินทรีย์และชีวภาพในการทำการเกษตร
  1. ทำปุ๋ยหมักปุ๋ยชีวภาพจำนวน 60 ครัวเรือน
  2. มีแปลงสาธิตการปลูกผักชุมชน 1 แปลง
6 เพื่อให้เกิดสภาผู้นำในชุมชนที่สามารถขับเคลื่อนชุมชนสู่ชุมชนที่เข้มแข็งได้

1.เกิดสภาผู้นำที่สามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 1 กลุ่มมีสมาชิกอย่างน้อย 20 คน ร่วมติดตาม ประเมินผล และร่วมพัฒนากิจกรรมในโครงการอย่างต่อเนื่อง

stars
7. กลุ่มเป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
จำนวนกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด
กลุ่มเป้าหมายจำนวนที่วางไว้(คน)จำนวนที่เข้าร่วม(คน)
stars
8. การดำเนินงาน/กิจกรรม
stars
9. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 

stars
10. เอกสารประกอบโครงการ

โครงการเข้าสู่ระบบเมื่อวันที่ 28 พ.ค. 2558 21:33 น.